390 osób online

IV Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego

dodane dnia: 2019-01-09 przez: cmg01
Impreza Patronat BiałystokOnline.pl
IV Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy: 2019-03-22
IV Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego

HARMONOGRAM:

- do 16 stycznia 2019 organizator przesyła szkołom informacje o organizowanym konkursie wraz z załącznikami do regulaminu
- do 15 lutego 2019 szkoły dokonują zgłoszenia udziału w konkursie. Wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) szkoły wysyłają listownie na adres organizatora: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku ul. Bema 105, 15-370 Białystok lub pocztą elektroniczną na adres zshe_bial@interia.pl
- do 22 lutego 2019 organizator przesyła zgłoszonym szkołom tekst dyktanda do eliminacji szkolnych. Tekst zostanie przesłany pocztą elektroniczną podaną przez szkoły w karcie zgłoszenia w konkursie.
- 1 marca 2019 roku, o godz. 9.50, szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne, odbywa się I etap konkursu.
- do 8 marca 2019 szkoły przesyłają do organizatora protokoły z eliminacji szkolnych oraz imiona i nazwiska uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego.
- 22 marca 2019 roku, o godz. 9.50 II etap konkursu- etap rejonowy. Uczniowie piszą dyktando,
- 10 kwietnia 2019 roku, o godz. 9.50 podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników etapu rejonowego, rozdanie nagród

REGULAMIN IV POWIATOWEGO DYKTANDA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ENGLISH DICTATION CONTEST
IVth EDITION

Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zapraszają uczniów do udziału w konkursie.

I. Organizatorami konkursu są:
1. Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
ul. Bema 105
15-370 Białystok
http://www.ekonomik.bialystok.pl

2. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok
http://www.modm.bialystok.pl

II. Cele konkursu:

1) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych,
2) wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez umożliwianie chętnym uczniom uczestnictwa w konkursach,
3) podnoszenie poziomu nauczania języka angielskiego oraz jego promocji wśród młodzieży,
4) motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych,
5) rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, np. kontrolowanie procesu własnego uczenia się,
6) wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów,
7) promowanie uczniów uzdolnionych.

III. Adresaci:

Dyktando jest skierowane do uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu powiatu białostockiego i miasta Białystok.

IV. Struktura konkursu

1. Dyktando zostanie przeprowadzone w 2 kategoriach:
1) kategoria 1 – uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej,
2) kategoria 2 – uczniowie klas III oddziałów gimnazjalnych.

2. Dyktando odbędzie się formie dwuetapowej:
1) etap I szkolny – przeprowadza, zgodnie z Regulaminem, Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora danej szkoły,
2) etap II rejonowy - przeprowadza, zgodnie z Regulaminem, Rejonowa Komisja Konkursowa, która ogłasza wyniki.
3. Etap szkolny i rejonowy odbędzie się zgodnie z terminarzem określonym w Regulaminie.
4. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursu na etapie szkolnym i rejonowym, nawet w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia.
5. Informacja o konkursie przekazywana jest do szkół do 16 stycznia 2019 roku.

V. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu

1. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z języka angielskiego szkoły podstawowej (w przypadku kategorii 1) lub gimnazjum (w przypadku kategorii 2).
2. Tekst dyktanda zostanie opracowany na podstawie zasad pisowni zawartych w ogólnodostępnych na rynku słownikach językowych (np. Słownik Współczesny Longman, Wordpower Oxford) oraz zasad pisowni dostępnych w Internecie (wpisując w wyszukiwarkę: English spelling rules).
3. Tematyka dyktanda z zakresu:
1) Szkoła
2) Nauka, technika
3) Życie rodzinne i towarzyskie

VI. Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie i kryteria kwalifikacyjne

1. Szkoły zapoznają uczniów z regulaminem konkursu i przesyłają zgłoszenia do udziału w nim, w formie elektronicznej lub papierowej, na adres organizatora do dnia 15 lutego 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 (dostępnym na stronie Organizatora).
2. Uczestnictwo ucznia w konkursie jest dobrowolne.
3. Do stopnia szkolnego przystępują wszyscy chętni uczniowie ze szkoły, która w terminie dokonała zgłoszenia.
4. Do stopnia rejonowego przystępuje czterech uczniów z najwyższą liczbą punktów z kategorii 1 (VII i VIII klasy szkoły podstawowej- 2 osoby) i kategorii 2 (III klasa szkoły gimnazjalnej – 2 osoby).

VII. Tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach konkursu, ogłoszenie wyników

Etap szkolny
1. Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu odpowiada dyrektor szkoły, który powołuje w drodze zarządzenia Szkolną Komisję Konkursową i współpracuje z jej przewodniczącym.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia udziału organizator konkursu, do dnia 22 lutego 2019 roku, przesyła pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu tekst dyktanda. Tekst dyktanda objęty jest tajemnicą do momentu rozpoczęcia konkursu.
3. Etap szkolny konkursu przeprowadza się jednocześnie we wszystkich szkołach 1 marca 2019 roku o godzinie 9.50. Termin ten nie może ulec zmianie.
4. Za prawidłowy przebieg etapu odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa.
5. Protokół z etapu szkolnego należy przesłać organizatorowi do dnia 8 marca 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 (dostępny na stronie Organizatora).
6. Organizator ogłasza na swojej stronie internetowej uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego.

Etap rejonowy konkursu

7. Etap rejonowy odbędzie się 22 marca 2019 r., o godz. 9.50, w siedzibie organizatora – Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 105, 15-370 Białystok.
8. Za prawidłowy przebieg etapu rejonowego odpowiada Rejonowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, złożona z nauczycieli języka angielskiego.
9. Spory związane z przebiegiem dyktanda na etapie rejonowym rozstrzyga Rejonowa Komisja Konkursowa. Decyzja komisji jest ostateczna
10. Rejonowa Komisja Konkursowa ma obowiązek zachowania bezstronności w czasie oceniania prac oraz uzasadnienia werdyktu ogólnego.
11. Organizatorzy nie przewidują dogrywek, nawet w przypadku, jeśli będzie kilka prac bezbłędnych lub z tą samą liczbą błędów. W konkursie zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy w swoich dyktandach popełnili najmniejszą liczbę błędów.
12. W II etapu zostaną wyłonieni laureaci etapu rejonowego, którzy popełnili najmniejszą ilość błędów (I, II, III miejsce w kategorii klas VII i VII SP oraz klasy III oddziałów gimnazjalnych).
13. Wyniki etapu rejonowego ogłasza Rejonowa Komisja Konkursowa 10 kwietnia 2019 roku, o godz. 9.50, w Zespole Szkół Handlowo- Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku.
14. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora po 15 kwietnia 2019 roku.

VIII. Przebieg konkursu

1. Każdy uczestnik etapu rejonowego konkursu zobowiązany jest do zabrania ze sobą na konkurs dokumentu potwierdzającego jego tożsamość – legitymację szkolną oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik)
2. Tekst dyktanda na etapie szkolnym i rejonowym będzie:
1) przeczytany jeden raz przez lektora w całości,
2) przeczytany/ dyktowany paragraf tekstu w całości jeden raz przez lektora,
3) przeczytane/ dyktowane zdanie w całości przez lektora.
3. W przypadku, gdy dany wyraz posiada dwie wersje pisowni (Br.E. lub Am.E.), które są wymawiane jednakowo, obie wersje są uznawane za poprawne.
4. Uczestnicy etapu szkolnego i rejonowego konkursu piszą tekst dyktanda na kartkach z pieczęcią szkoły. Uczniowie wpisują na kartach swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz klasę.
5. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, słowników, korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zabraniem prac.
6. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi
7. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna tekstu.
8. Wszelkie nieczytelne i/lub niejednoznaczne zapisy wyrazów/grup wyrazowych będą interpretowane na niekorzyść piszącego
9. Ewentualne poprawki należy nanosić poprzez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie wersji poprawnej powyżej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. W poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli drukowanych liter.
10. Każdy błąd jest traktowany jednakowo (błędy liczone są ilościowo, bez wartościowania na kategorie pierwszego, czy drugiego stopnia)

IX. Nagrody
1. W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe w 2 kategoriach:
1) nagroda za zajęcie I miejsca,
2) nagroda za zajęcie II miejsca,
3) nagroda za zajęcie III miejsca.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania wyróżnień.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród w przypadku, gdy wyniki konkursu będą tego wymagały.

X. Dokumentacja konkursu
1. Pisemne zgłoszenia szkół do udziału w konkursie - załącznik nr 1.
2. Protokoły eliminacji szkolnych - załącznik nr 2.
3. Lista uczestników konkursu etapu rejonowego, ich nauczycieli języka angielskiego.
4. Regulamin i protokół z etapu rejonowego konkursu - załącznik 3.
5. Prace pisemne uczestników.

XI. Dane osobowe

1. Przystępujący do konkursu uczestnik podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonej czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

XII. Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest bezpłatny
2. Organizator nie zwraca kosztów podróży na etap rejonowy.
3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora:
http://www.ekonomik.bialystok.pl
http://www.modm.bialystok.pl

5. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania postanowień regulaminu przez uczestników konkursu.
6. W sprawach nieprzewidzianych regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy konkursu.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru nagród przez zwycięzców, osoby wyróżnione w konkursie, można tego dokonać w terminie późniejszym. Wszystkie nagrody powinny zostać odebrane do 11 maja 2019 r. Organizator nie wysyła nagród, które nie zostaną odebrane przez uczestników konkursu w ustalonym terminie.

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów Konkursu i jego regulamin zostaną umieszczone na stronie organizatorów:
www.ekonomik.bialystok.pl

Patronat medialny
Portal Miejski BiałystokOnline

 Patronujemy
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2019 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.