1065 osób online

» wszystkie informacje

Regulamin Ogłoszeń Drobnych

Regulamin świadczenia usługi "Ogłoszenia Drobne" w Portalu Miejskim BiałystokOnline.pl

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi "Ogłoszenia Drobne" w Portalu Miejskim BiałystokOnline.pl, zwanej w dalszej części regulaminu "Ogłoszenia Drobne".
2. Usługodawcą jest firma CMG - Creative Marketing Group mieszcząca się pod adresem ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, 15-002 Białystok, prowadząca Portal Miejski BiałystokOnline.pl - zwana w dalszej części regulaminu "BiałystokOnline.pl".
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający BiałystokOnline.pl świadczenie usługi Ogłoszenie Drobne poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
4. Usługa Ogłoszenie Drobne to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w części serwisu BiałystokOnline.pl zwanej "Ogłoszenia Drobne".
5. Wysyłając formularz "Dodaj Ogłoszenie" Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
6. BiałystokOnline.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.BialystokOnline.pl.
7. "Dostępność usługi" to widzialność Ogłoszeń Drobnych na pierwszym routerze poza siecią BiałystokOnline.pl. Gwarancja dostępności usług dotyczy wszystkich urządzeń należących i zarządzanych przez BiałystokOnline.pl oraz infrastruktury sieciowej BiałystokOnline.pl. W czas dostępności usługi wliczane są przerwy dotyczące konserwacji systemu.
8. "Karta pre-paid Ogłoszenia Drobne" to karta debetowa, posiadająca indywidualny numer PIN (kod dostępowy), umożliwiająca płacenie za płatne Ogłoszenia Drobne.
9. "Kod dostępowy" to unikalny ciąg znaków, który pozwala na korzystanie z usługi płatnych Ogłoszeń Drobnych do wysokości limitu wskazanego na Karcie pre-paid. Kod taki (numer PIN) przykryty "zdrapką", jest umieszczony na karcie o wartości odpowiadającej jej nominałowi. Kod ważny jest bez ograniczeń czasowych.
10. "Stan karty" to limit ilości punktów, które użytkownik ma na Karcie pre-paid do wykorzystania w ramach usług płatnych Ogłoszeń Drobnych.

II. Obowiązek przestrzegania prawa
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez BiałystokOnline.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, BiałystokOnline.pl ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Dane kontaktowe Klientów serwisu Ogłoszenia Drobne BiałystokOnline.pl służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

III. Zamawianie usługi Ogłoszenie Drobne
1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie".
2. Publikacja Ogłoszenia Drobnego dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu "Dodaj ogłoszenie".
3. Ogłoszenie Drobne publikowane jest w dziale Ogłoszenia Drobne BiałystokOnline.pl przez okres 30 dni.

IV. Treść Ogłoszeń Drobnych
1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń Drobnych, które:
- naruszają prawo,
- naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
- zawierają treści lub zdjęcia o charakterze erotycznym lub z jej podtekstami,
- mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
- zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla BialystokOnline.pl
2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia Drobnego (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, BiałystokOnline.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia bez informowania o tym Klienta.
3. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie Drobne (zarówno bezpłatne jak i płatne) zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, BiałystokOnline.pl zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia bez informowania o tym Klienta.
4. W przypadku podejrzenia, że Ogłoszenie Drobne (zarówno bezpłatne, jak i płatne) wprowadza innych użytkowników w błąd, zagraża innym użytkownikom lub może negatywnie wpływać na opinie o Portalu BiałystokOnline.pl, BiałystokOnline.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez informowania o tym Klienta.

V. Bezpłatne Ogłoszenia Drobne
1. Do zamieszczenia bezpłatnego Ogłoszenia Drobnego niezbędna jest rejestracja konta użytkownika Portalu BiałystokOnline.pl.
2. Klient ma prawo do zamieszczenia jednego bezpłatnego Ogłoszenia Drobnego dziennie z każdego konta użytkownika, niezależnie od ilości posiadanych kont użytkowników Portalu BiałystokOnline.pl.
3. W przypadku stwierdzenia, że za pomocą kilku kont użytkowników Portalu BiałystokOnline.pl dodawane jest więcej niż jedno bezpłatne Ogłoszenie Drobne o identycznej lub zbliżonej treści w ciągu jednego dnia, BiałystokOnline.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń powyżej dozwolonej ilości i pozostawienia jednego.
4. W przypadku stwierdzenia, że dodawane przez Klienta bezpłatne Ogłoszenia Drobne notorycznie naruszają regulamin, BiałystokOnline.pl zastrzega sobie prawo moderacji ogłoszeń Klienta przed ich emisją, do usunięcia lub zablokowania możliwości dodawania bezpłatnych Ogłoszeń Drobnych poprzez konta użytkowników należących do Klienta. Decyzja odnośnie czasu na jaki zostanie nałożona blokada podejmuje BiałystokOnline.pl.
5. Zamieszczenie bezpłatnego Ogłoszenia Drobnego dokonuje się wg następujących kroków:
- wejście do kategorii Ogłoszeń Drobnych, w której chcemy umieścić ogłoszenie,
- kliknięcie w link "Dodaj ogłoszenie",
- wybranie "Bezpłatne Ogłoszenie Drobne",
- wypełnienie formularza "Dodawanie ogłoszeń drobnych" w tym podanie nazwy użytkownika i hasła,
- przepisanie kodu z obrazka do odpowiedniego pola,
- wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza.
6. Po wysłaniu formularza i dodaniu bezpłatnego Ogłoszenia Drobnego nie ma możliwości jego edycji
7. Kasowanie bezpłatnych Ogłoszeń Drobnych dokonuje się wg następujących kroków:
- ustalenie numeru ID ogłoszenia, które chcemy skasować,
- wejście do kategorii Ogłoszeń Drobnych, z której chcemy skasować ogłoszenie,
- kliknięcie w link "Skasuj ogłoszenie",
- wypełnienie formularza "Usuwanie ogłoszeń drobnych" w tym podanie nazwy użytkownika i hasła, oraz numeru ID.
- wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza.

VI. Płatne Ogłoszenia Drobne
1. Do zamieszczenia płatnego Ogłoszenia Drobnego nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika Portalu BiałystokOnline.pl.
2. Klient ma prawo do zamieszczenia dowolnej ilości płatnych Ogłoszeń Drobnych.
3. Zamieszczenia płatnego ogłoszenia dokonuje się wg następujących kroków:
- wejście do kategorii Ogłoszeń Drobnych, w której chcemy umieścić ogłoszenie,
- kliknięcie w link "Dodaj ogłoszenie",
- wybranie "Płatne Ogłoszenie Drobne",
- wypełnienie formularza "Dodawanie ogłoszeń drobnych",
- wybranie formy płatności: SMS lub Karta pre-paid,
- przy wyborze SMS: wysłanie SMS Premium o odpowiedniej treści na podany numer, wpisanie kodu otrzymanego przez SMS w odpowiednie pole formularza,
- przy wyborze Karta pre-paid: wpisanie Serii i numeru Pin z karty pre-paid (zdrapki) w odpowiednie pola formularza,
- wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza.
6. Po wysłaniu formularza i dodaniu płatnego Ogłoszenia Drobnego nie ma możliwości jego edycji
7. Aby skasować płatne Ogłoszenie Drobne należy wysłać na adres ogloszenia@bialystokonline.pl prośbę o skasowanie Ogłoszenia zawierającą:
- numer ID ogłoszenia, które chcemy skasować,
- datę dodania ogłoszenia, które chcemy skasować,
Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego w ogłoszeniu drobnym lub innego pozwalającego na bezpośrednią identyfikację Klienta,

VII. Cennik Ogłoszeń Drobnych i sposoby płatności
1. Ceny za Ogłoszenia Drobne są ustalone na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia zamieszczenia ogłoszenia. Cennik ogłoszeń publikowany jest na stronie www.BialystokOnline.pl.
2. BiałystokOnline.pl przysługuje prawo do zmiany cen zawartych w cenniku, w którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
3. Możliwe są dwie formy płatności za płatne Ogłoszenia Drobne: Premium SMS lub Karta Pre-paid
4. W przypadku płatności za pomocą Premium SMS Klient nie może otrzymać od BiałystokOnline.pl faktury za usługę.
5. W przypadku płatności za pomocą Karty Pre-paid Klient otrzyma fakturę przy zakupie Karty.

VIII. Karta pre-paid
1. Dostępne są Karty pre-paid o nominale 100 zł.
2. Limit początkowy wynosi: dla kart o nominale 100 zł – 100 puntów.
3. Poprzez nabycie Karty pre-paid Klient z góry uiszcza opłatę za usługi Płatnych Ogłoszeń Drobnych do wartości określonej nominałem karty.
4. Opłata za zamieszczone płatne Ogłoszenia Drobne jest pobierana z karty, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Po wyczerpaniu stanu karty możliwość korzystania z usług Płatnych Ogłoszeń Drobnych zostaje zablokowana.
5. Klient jest automatycznie informowany o aktualnym Stanie karty po dodaniu Ogłoszenia Drobnego.
6. Fakt nabycia Karty pre-paid oraz odsłonięcia kodu dostępowego (numeru PIN) uważany jest za akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

IX. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez BiałystokOnline.pl usługi Ogłoszenie Drobne.
2. BiałystokOnline.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
- Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
- Klient będzie korzystał z usługi Ogłoszenie Drobne niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
- Klient będzie działał na szkodę innych Klientów BiałystokOnline.pl, użytkowników sieci Internet lub Portalu BiałystokOnline.pl
3. Klient zobowiązuje się do utrzymywania w poufności kodu dostępowego (numeru PIN) Karty pre-paid oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym wejścia w jego posiadanie.
4. Udostępnienie przez Klienta kodu dostępowego (numeru PIN) Karty pre-paid nieupoważnionym osobom trzecim skutkuje poniesieniem przez Klienta pełnej odpowiedzialności za działania związane z usługą Płatne Ogłoszenia Drobne dokonane przez osobę trzecią.

X. Obowiązki i odpowiedzialność BiałystokOnline.pl
1. BiałystokOnline.pl zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia Drobne w pełnym zakresie z należytą starannością. BiałystokOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
2. BiałystokOnline.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia Drobne w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
3. BiałystokOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
- braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
- klęsk żywiołowych,
- nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
- wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
4. BiałystokOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do usług Płatne Ogłoszenia Drobne przez osoby nieupoważnione na skutek kradzieży, ujawnienia lub przechwycenia kodu dostępowego (numeru PIN) Karty pre-paid.
5. BiałystokOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach Drobnych.
6. BiałystokOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
7. Odpowiedzialność BiałystokOnline.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

XI. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana BiałystokOnline.pl w formie listu e-mail na adres ogloszenia@bialystokonline.pl i określać:
- dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Ogłoszeń Drobnych,
- dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (ID ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
- zarzuty Klienta,
- okoliczności uzasadniające reklamację,
2. BiałystokOnline.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz BiałystokOnline.pl przez podmioty, za które BiałystokOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności, BiałystokOnline.pl przesyła w terminie 7 dni roboczych informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

XII. Postanowienia końcowe
1. Do umowy pomiędzy Klientem a BiałystokOnline.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a BiałystokOnline.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
3. BiałystokOnline.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 23.08.2019 r.


Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2021 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.