230 osób online

Konferencja „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”

dodane dnia: 2019-08-01 przez: cmg01
Impreza Patronat BiałystokOnline.pl
Konferencja „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy: 2019-09-23
Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”. Dynamiczny rozwój kultury globalnej, a także mediów i internetu oraz bardziej indywidualistyczny sposób jej konsumpcji, przy jednoczesnym renesansie wartości lokalnych, regionalnych i narodowych, wpływa na zmianę optyki jej analizy. Ważne staje się złożone i wieloaspektowe dokonywanie jej opisu oraz interpretacji naukowej w kontekście przemian społeczeństwa polskiego. Motywuje to zatem naukowców oraz szeroko rozumianych działaczy kultury, do refleksji nad stanem funkcjonowania instytucji kulturalnych w społeczeństwie polskim oraz ich dostosowywaniem się do bardziej zindywidualizowanych odbiorców.

Głównym celem konferencji jest otwarta debata oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat miejsca kultury we współczesnym społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem zarówno jej poziomu instytucjonalnego, jak i z punktu widzenia jej uczestników. Problematyka konferencji dotyczyć będzie miejsca kultury w życiu społecznym, silnie determinowanej poprzez wpływ nowoczesnych technologii i procesów globalizacji, a z drugiej strony poprzez jej funkcjonowanie w aspekcie historycznym, regionalnym i lokalnym.

Termin: 23 września 2019 r.
Rejestracja: do 20 sierpnia 2019 r.

AGENDA
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”

8.30 – 9.30 - Rejestracja uczestników – hol na I piętrze
9.30 – 12.00 - Przywitanie przybyłych gości – aula Wydziału (sala 96)
prof. dr hab. Barbara Fatyga „O manipulowaniu pojęciem kultury w teorii i badaniach”
dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB „Konwencja jako źródło cierpienia”
prof. dr hab. Andrzej Sadowski „Kulturowe uwarunkowania tworzenia się społeczeństwa polskiego jako społeczeństwa kreatywnego”
dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB „Nowoczesna kultura medialna jako projekcja radykalizmów”
dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB „Wybrane problemy integracji społecznej młodego pokolenia post transformacyjnego w Polsce”
dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB „Europa a Ameryka. Konstrukcja kultury wysokiej, niskiej oraz popularnej na przykładzie opery, wodewilu i teatru”

12.00–12.30 - Przerwa kawowa – hol na I piętrze

12.30–15.30 - PANELE TEMATYCZNE:
I. Uczestniczy życia kulturalnego w Polsce – prywatnie czy publicznie?
mgr Afrodyta Weselak „Performens jako gatunek i realizacja jego założeń w rzeczywistości”
mgr Olga Kamila Stępień-Rejszel „Czynnik POKOLENIA w perspektywie całożyciowego uczenia się – implikacje do praktyki”
dr Marta Bałażak „Zainteresowanie studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego wydarzeniami kulturalnymi w mieście”
dr Monika Kostaszuk-Romanowska „Teatr na wojnie – o roli teatru we współczesnej debacie politycznej”
Magdalena Ignaciuk „Ciało jako konstrukt społeczno–kulturowy w mediach masowych”
mgr Karolina Czerwionka „Wizerunek samotnej matki obecny w polskich mediach”
dr Patrycja Goryń „Osoba z niepełnosprawnościami nowym odbiorcą kultury”
DYSKUSJA

II. Młode pokolenie Polaków a kultura – koneserzy czy konsumenci pop kultury?
Patryk Dembowski „Najmłodsi odbiorcy kultury – bajki kreujące rzeczywistość dziecka na przykładzie filmów animowanych XXI wieku”
dr hab. Kisielewska Alicja, prof. UwB „Oglądanie seriali telewizyjnych przez studentów Uniwersytetu w Białymstoku a kultura telewizji w Polsce w XXI wieku. Na podstawie badań”
mgr Artur S. Laskowski „Generation Z, todays understanding of culture, and the future vision of culture”
Kamil Wilk „Virale internetowe jako zjawisko kulturowe”
Kamil Wilk „Internetowy fenomen Krzysztofa Kononowicza a tworzenie się nowoczesnej kultury medialnej w Polsce”
Laura Ruszel „Kształtowanie wrażliwości społecznej u młodego pokolenia Europejczyków przez kulturę popularną – aspekty społeczne i psychologiczne”
dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB „Uczestnictwo białostockiej młodzieży szkolnej w życiu kulturalnym”
mgr Magdalena Bałajewicz „Bogusław Schaeffer i panGenerator, Gdy odbiorca może stać się twórcą”
DYSKUSJA

III. Nowe praktyki kulturowe – efekt artystyczny czy doświadczenie uczestnika?
dr Urszula Abłażewicz–Górnicka „Edukacja muzyczna jako przestrzeń kształtowania kapitału emocjonalnego”
mgr Wojciech Jan Wieczorek „Błazenada w kulturze na przykładzie działalności grupy Łódź Kaliska”
dr Edyta Żyrek-Horodyska „Niebezpieczne związki? Media w Polsce wobec kultury slow”
dr Karolina Wierel „Kłopoty z Naturą – analiza wybranych narracji o ekologii w XXI wieku wśród (polskich) twórców kultury”
mgr Jerzy Skwarzyński „Granice przekładu. „Serce ciemności” a hermeneutyczna analiza tekstu literackiego”
Justyna Jabłońska „YouTube a kreowanie nowych zjawisk kultury masowej”
mgr Piotr Mirosław Wróbel „Community Art. – (nie)nowy sposób doświadczania kultury przez uczestnika”
dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska „Model ukrytego konfliktu międzypokoleniowego we współczesnym społeczeństwie polskim a kultura internetu”
DYSKUSJA

IV. Instytucje kultury w Polsce – rozwój czy stagnacja?
dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB „Sztuka a kultura masowa. Uwagi o praktykach subwencyjnych w sztuce polskiej po roku 2000”
Piotr Szczepaniak „Wpływ zagadnień prawnych na kulturę w XXI wieku”
Mgr Aleksandra Bielska „Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy jako przykład instytucji regionalistycznej”
mgr Marta Cyuńczyk „Trójmiejskie festiwale artystyczne jako przykład integracji społeczności lokalnej”
mgr Karolina Ferreira Fernandes „Portale społecznościowe jako źródło wiedzy i rewitalizacji kultury Kościoła katolickiego w Polsce”
dr Wojciech Wądołowski „Wizerunek instytucji kultury. Przykład białostocki”
dr Piotr Laskowski „Edukacja i dostęp do informacji poprzez witryny szkól ponadpodstawowych woj. podlaskiego – rozwój wizerunku instytucji szkół”
DYSKUSJA

V. Nowe media a kultura w Polsce – oddolna kreatywność jednostek czy konsumpcja kultury masowej?
mgr Marcel Woźniak „Digimodernizm w biografiach. O nowoczesnych mediach i technologiach, które pozwalają odkrywać historię na nowo”
mgr Piotr Rakowicz „Trudne dziedzictwo w wirtualnej rzeczywistości. Próba analizy zjawiska wirtualnej turystyki na przykładzie strefy czarnobylskiej”
mgr Karolina Śmiłowska „Czy patostreamerzy to idole współczesnych odbiorców? Słów kilka o zawrotnej karierze internetowych patotreści”
mgr Patrycja Gardocka „Rola nowych mediów a polscy fani koreańskich seriali jako przykład wspólnotowego wymiaru kultury popularnej. Analiza na przykładzie Facebooka”
mgr Katarzyna Mróz „Kultura hejtu: między wolnością słowa a mową nienawiści”
Michalina Trochimowicz „Dyskusja medialna nad medycyną niekonwencjonalną”
dr Kamil Goryń „Zły pieniądz wypiera gorszy – nowe media jako narzędzie promocji zachowań patologicznych”
dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz „Hejt wobec symboli kulturowych jako nowa odmiana hejtu w polskim społeczeństwie”
DYSKUSJA

VI. Dziedzictwo kulturowe w Polsce – balast czy potencjał do rozwoju?
mgr Natalia Jeżewska „Dziedzictwo kulturowe – literatura dla dzieci we współczesnej edukacji – nuda czy rutyna? – sposoby zmiany horyzontów”
ppłk dr hab. Marek Bodziany „System bezpieczeństwa kulturowego Polski – uwarunkowania wewnętrze i ponadnarodowe”
mgr Łukasz Wołyniec „Miejska polityka historyczna a pamięć zbiorowa na przykładzie Białegostoku”
mgr Ewelina Sadanowicz „Internet jako nowa przestrzeń do dyskusji z tradycją w Polskim Autokafelicznym Kościele Prawosławnym”
mgr Anna Twarowska „Język polski w dobie globalizacji”
mgr Jolanta Hinc-Mackiewicz „Społeczna odpowiedzialność twórców teatru efemerycznego w doświadczeniu 28 lat edukacji teatralnej”
dr Martyna Faustyna Zaniewska „Badanie opinii widzów na przykładzie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”
DYSKUSJA

VII. Edukacja kulturalna w Polsce – rozwijana czy ograniczana?
dr Magdalena Ostolska „Warsztaty emisji głosu jako droga ku aktywnemu uczestnictwu w życiu kulturalnym”
Joanna Kwapień „Ja jestem samouk – samodzielna nauka gry na instrumencie jako ścieżka edukacji muzycznej”
dr Magdalena Szuster „I po co znowu te warsztaty? Wdrażanie programu edukacji teatralnej w miejskiej instytucji kultury na przykładzie Teatru Muzycznego w Łodzi”
Aleksandra Margol „Domowy teatr, czyli toruński Teatr Horzycy w domach mieszkańców miasta”
mgr Grzegorz Bury „Aspekty kultury i edukacji muzycznej w Polsce XXI wieku. Kultura i edukacja kulturalna po co, jaka i dla kogo?”
dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak, prof. UŁ „O tożsamość przedmiotową edukacji kulturalnej w XXI wieku – perspektywa pedagogiczna”
mgr Magdalena Pawlak „Edukacja muzealna jako kierunek rozwoju edukacji kulturalnej w Polsce i na świecie”
DYSKUSJA

VIII. Kontakty kulturowe a pogranicze – potencjał czy ograniczenie kapitału pogranicza?
Mgr Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska „Życie kulturalne społeczności małomiasteczkowych na przykładzie wybranych gmin Roztocza Środkowego”
mgr Anna Moroz „Kontakty kulturowe w skali mikro – związki międzykulturowe na terenie pogranicza”
Marta Koreniecka „Status quo polsko–rosyjskiej współpracy kulturalnej (ze szczególnym uwzględnieniem roli CPRDiP) – rozwój czy stagnacja?”
dr Maciej Białous „Dysproporcje wskaźników kultury w województwie podlaskim”
dr Karolina Radłowska „Mniejszości narodowe i etniczne w muzeach. Problemy i wyzwania”
dr Łukasz Kiszkiel „Analiza partycypacji mieszkańców województwa podlaskiego w kulturze na podstawie badań w latach 2012 – 2019”
DYSKUSJA

15.30–16.00 - Podsumowanie konferencji – aula Wydziału (sala 96)
16.00–16.30 - Przerwa kawowa
16.30–18.30 - dr Katarzyna Niziołek, Warsztaty „Teatr partycypacyjny w badaniach socjologicznych” – sala 108A

Komitet naukowy
dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof. UwB dr hab. Daniel Boćkowski prof. UwB
dr hab. Grzegorz Nowacki prof. UwB dr hab. Jan Poleszczuk prof. UwB
prof. dr hab. Andrzej Sadowski dr hab. Mariusz Zemło prof. UwB
dr hab. Walter Żelazny prof. UwB

Komitet organizacyjny
dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska: przewodnicząca konferencji
dr Martyna Faustyna Zaniewska: zastępca przewodniczącej konferencji
dr Patrycja Goryń: sekretarz konferencji
dr Piotr Laskowski: webmaster konferencji
dr Łukasz Kiszkiel
lic. Emilia Rogalska

Pomoc techniczna:
mgr Tomasz Stankiewicz (Pracownia Informatyczna ISiK)

Szczegółowe informacje: https://kulturakonteksty.pl

Patronat medialny
Portal Miejski BiałystokOnline
Miejsce imprezy

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2020 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.