863 osób online

Marszałek ma 2 mln zł na... prace przy zabytkach

2020.02.03 10:02
Marszałek Artur Kosicki ogłosił nabór wniosków na prace przy podlaskich zabytkach. Do rozdania jest łącznie kwota 2 mln zł. Wnioski można składać przez najbliższy miesiąc.
Marszałek ma 2 mln zł na... prace przy zabytkach
Fot: ESD

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił elektroniczny nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie z budżetu samorządu województwa to 2 mln zł.

Dofinansowywanie obejmuje następujące prace:

- sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
- przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
- opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
- sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
- stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
- odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
- odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
- odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
- modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
- uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
- działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
- zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15;
- zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

W jaki sposób można złożyć wniosek?

Konkurs już ruszył i potrwa do 1 marca 2020 roku. Nabór odbywa się poprzez generator Witkac.pl. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków.

W wersji papierowej obowiązuje potwierdzenie złożenia oferty, które należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą najpóźniej do dnia 4 marca 2020 roku na adres urzędu - ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok z dopiskiem "Biuro Dziedzictwa Narodowego Konkurs na zabytki".

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego mieszczące się przy ul. Skłodowskiej-Curie 14, III piętro, pokój 308; e-mail: malgorzata.mruczek@wrotapodlasia.pl, adam.sienkiewicz@wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 510.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Wymagane jest również złożenie dodatkowych dokumentów - w formie elektronicznej. Są to:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (np. aktualny odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów);
- pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub właściwego Miejskiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem;
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku (akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego; nominacja / powołanie na stanowisko zarządzającego podmiotem, w którego władaniu jest zabytkowy obiekt (np. nominacja na proboszcza parafii, powołanie na dyrektora instytucji);
- zgoda właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, dzierżawca lub jednostka organizacyjna, na rzecz której ustanowiony jest trwały zarząd;
- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem oraz upoważnienia zarządu do złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa;
- pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela;
- decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
- kosztorys prac (w przypadku wnioskodawców odzyskujących VAT koszty wpisywane we wniosku powinny zawierać ceny netto; kosztorys powinien być podpisany przez osoby uprawnione);
- fotograficzna dokumentacja zabytku (zdjęcia opisane, przedstawiające stan aktualny zabytku, w kolorze; zbliżenia detali w przypadku zaawansowanych uszkodzeń substancji zabytku);
- pozwolenie na budowę, jeśli prowadzone prace wymagają takiego postępowania na podstawie prawa budowlanego; nie dotyczy prac przy zabytkach ruchomych i dokumentacji, projektów.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do oferty winien dołączyć informację o ewentualnej pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzona w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Jeśli któryś z powyższych załączników zawiera na przykład: mapy, wyrysy, projekty budowlane, programy prac konserwatorskich, pouczenia o skutkach wpisania dobra kultury do rejestru zabytków – nie ma obowiązku dołączania powyższego. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku pracownik uzna, iż dany dokument jest niezbędny do prawidłowej oceny, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnień.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2020 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.