366 osób online

VI Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”

dodane dnia: 2018-02-23 przez: cmg01
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy:
2018-02-23 - 2018-04-30
VI Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

Cele Konkursu
1. Poznawanie ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski.
2. Kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży na podstawie wiedzy i tradycji, a nie uprzedzeń i emocji.
3. Uświadamianie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw i mentalność kolejnych pokoleń oraz system ich wartości społecznych i etycznych.
4. Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wysiłków w celu zrozumienia istoty procesów historycznych.

Zasady Konkursu
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas II i III dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w województwie podlaskim i odbywa się w dwóch kategoriach: dotychczasowe gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe.
2. Konkurs jest jednoetapowy - odbywa się na szczeblu wojewódzkim.
3. Zgłoszone prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
4. Prace powinny być przygotowane samodzielnie przez Uczestników Konkursu.
5. Prace nie mogą brać jednocześnie udziału w innych konkursach.
6. Prace konkursowe mogą być przesyłane przez szkoły, zainteresowane stowarzyszenia i organizacje, parafie, rodziców, opiekunów prawnych lub naukowych, a także indywidualnie przez samych Uczestników.
7. Prace powinny być przesłane na adres sekretariatu Konkursu:

SEKRETARIAT KONKURSU
Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Jarosława Zielińskiego
ul. Warszawska 13
15-062 Białystok
zielinski.bialystok@interia.pl
tel. (85) 653 77 69

lub
Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Jarosława Zielińskiego
ul. Młyńska 20/6
16-300 Augustów

Koperta powinna być opatrzona opisem:
VI Wojewódzki Konkurs Historyczno - Literacki
„By czas nie zaćmił i niepamięć”.
W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

lub
pocztą elektroniczną na adres: zielinski.bialystok@interia.pl

8. Przesłanie pracy pocztą elektroniczną wymaga zapisania jej w formacie PDF.
9. Do prac konkursowych należy dołączyć wypełniony prawidłowo i czytelnie formularz zgłoszeniowy.
10. Nadesłane prace nie będą zwracane.
11. Autorzy prac zgadzają się na ich nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie.
12. Najlepsze prace lub ich fragmenty mogą zostać wydane w okolicznościowej publikacji stanowiącej podsumowanie Konkursu.

Forma prac konkursowych
1. Prace, napisane w języku polskim, mogą mieć dowolną formę, np. eseju, rozprawy, reportażu, wspomnienia. Objętość prac: do 5 stron wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt.; interlinia 1,5; 30 wierszy na stronie).
2. Prace konkursowe należy przygotować w postaci wydruku komputerowego wraz z kopią umieszczoną na opisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD (zapisane w programie WORD, w formacie PDF).
3. Prace powinny zawierać dane o wykorzystanych źródłach i opracowaniach historycznych.
4. Prace, podpisane imieniem i nazwiskiem autora, powinny również zawierać adres do korespondencji oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna. W przypadku zgłoszenia indywidualnego udziału w Konkursie, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna naukowego nie jest wymagane.
5. Prace powinny być oryginalne - brak tego warunku powoduje ich dyskwalifikację.

Kryteria oceny prac konkursowych
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa według następujących kryteriów:
a) Walory historyczno-naukowe pracy - odtworzenie fragmentu przeszłości, zobiektywizowany opis wydarzenia historycznego z wykorzystaniem wskazanych przez autora źródeł historycznych.
b) Samodzielność (oryginalność) ujęcia tematu jako wynik własnych poszukiwań i przemyśleń.
c) Wartości kompozycyjne i zachowanie estetyki przyjętej formy wypowiedzi.
d) Zebranie bibliografii i wskazanie źródeł wykorzystanych informacji.
e) Umiejętność analizy i oceny zgromadzonych materiałów. Dociekliwość poznawcza - sposób stawiania pytań i wyciągania wniosków.
2. W skład Komisji wchodzą pracownicy naukowi z uczelni wyższych oraz nauczyciele ze szkół.
3. Opinie Komisji o poszczególnych pracach nie będą udostępniane.
4. Od oceny Komisji nie przysługuje odwołanie.

Nagrody

1. Laureaci Konkursu w obu kategoriach (dotychczasowe gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe) otrzymają następujące nagrody:
• nagroda za zajęcie I miejsca w obu kategoriach – wizyta studyjna w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej - laureat Konkursu wraz z nauczycielem lub opiekunem - połączona ze zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego i biletem wstępu do teatru.
• nagroda za zajęcie I, II i III miejsca w obu kategoriach – wycieczka edukacyjna do Instytutu Pamięci Narodowej.
• nagrody rzeczowe i książkowe.
• listy gratulacyjne Komisji Konkursowej i Organizatorów Konkursu.
2. Dopuszcza się możliwość przyznania w obrębie każdej kategorii nagród równorzędnych.

3. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają listy z podziękowaniem za udział w Konkursie oraz nagrody książkowe.

Terminarz Konkursu

Prace konkursowe należy przesyłać do 30 kwietnia 2018 roku w wersji opisanej w pkt IV niniejszego Regulaminu.

O przyznanych nagrodach oraz dacie i miejscu uroczystego podsumowania Konkursu szkoły i laureaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Miejsce imprezy
Białystok

 Patronujemy
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2019 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.