852 osób online

Nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

2020.02.24 11:06
Chcesz zostać funkcjonariuszem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej? Poniżej podajemy, kto może wziąć udział w rekrutacji, jakie dokumenty musi złożyć oraz jak w ogóle przebiega postępowanie kwalifikacyjne. Sprawdź!
Nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
Fot: Archiwum

Na pracę może liczyć kilkadziesiąt osób

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby, w szczególności do placówek na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W 2020 roku przewiduje się zatrudnienie 20 osób w lutym, 20 osób w czerwcu oraz 30 osób w październiku.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby telefonicznie ustala termin złożenia dokumentów. Zgłoszenia są przyjmowane w dni robocze w godzinach 8.30-15.00 pod numerem telefonu: 85 714 55 33. Do prawidłowej rejestracji jest wymagane podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, imienia ojca oraz numeru telefonu kontaktowego.

W wyznaczonym, w trakcie rozmowy telefonicznej, terminie kandydat zgłasza się osobiście z kompletem dokumentów do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku bądź placówek Straży Granicznej w Augustowie, Kuźnicy lub Czeremsze.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
- posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
- o nieposzlakowanej opinii,
- niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystająca w pełni z praw publicznych,
- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

Kandydat może być przyjęty do służby, jeżeli w dniu przyjęcia nie przekroczył wieku 35 lat. Osoba starsza może być przyjęta za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Komplet dokumentów składa się z podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej kierowanego do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz wypełnionego kwestionariusza osobowego.

Do tego należy jeszcze dołączyć dwie aktualne fotografie, kserokopie dowodu osobistego, książeczki wojskowej albo legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, a także kserokopii świadectw pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.

Potrzebne są jeszcze kserokopie aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami licząc od dnia złożenia podania (dotyczy wyłącznie kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych uznawane w SG), kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne, a także kserokopie odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata oraz aktu małżeństwa, jak również kserokopii paszportu, jeśli taki posiada.

Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

Jak przebiega postępowanie kwalifikacyjne?

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej składa się z dwóch etapów. W I etapie jest dokonywany przegląd dokumentów i wystawiana wstępna ocena w zakresie spełniania wymagań.

Kandydat, który uzyskał akceptację Komendanta Oddziału, jest kierowany na: wstępną rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby; 6-godzinne badanie psychologiczne określające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata oraz badanie psychofizjologiczne.

Ponadto, kandydat zostaje poddany postępowaniu sprawdzającemu, którego celem jest ustalenie, czy jego osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy. W tym celu będzie wymagane złożenie ankiety bezpieczeństwa osobowego.

I etap kończy się oceną kandydata i wydaniem opinii w zakresie dopuszczenia go do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, który składa się z testów pisemnych obejmujących wiedzę ogólną oraz znajomość języka obcego, testu sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Po pozytywnym ukończeniu tego etapu kandydat jest kierowany do komisji lekarskiej celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej.

Sprawdź się wcześniej

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w każdy wtorek o godz. 12.00 jest przeprowadzany próbny test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby.

Zainteresowani muszą telefonicznie potwierdzić swój udział w teście najpóźniej do poniedziałku do godz. 13.00 przed planowaną wizytą w POSG. Numery telefonów do kontaktu: 85 714 55 05, 85 714 51 49 lub 85 714 54 68.

Przystępując do próbnego testu sprawności fizycznej należy przynieść dowód osobisty, strój i obuwie sportowe oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed nim.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.