Ewa Jarosiewicz Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Suraska 1 lok. 221
15-093 Białystok

tel. 600 076 965
Czynne: Spotkania umawiane telefonicznie
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 16196

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i przedsiębiorców, jak również na rzecz podmiotów administracji rządowej, samorządowej, podmiotów medycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych jednostek polegającą w szczególności na:

 • reprezentacji przed sądami oraz instytucjami;
 • negocjacji zapisów umów;
 • udzielaniu bieżących porad prawnych i konsultacji prawnych;
 • sporządzaniu opinii prawnych oraz analiz prawnych;
 • sporządzaniu projektów umów;
 • obsłudze bieżącej przedsiębiorców oraz instytucji;
 • sporządzaniu pism procesowych, uchwał organów spółek prawa handlowego oraz uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego;
 • sporządzaniu projektów aktów wewnętrznych jak regulaminy, wytyczne;
 • pomocy w windykacji należności;
 • pomocy w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości;
 • pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej;

w zakresie:

 • Prawa cywilnego (umowy, spadki, zachowek, windykacja należności, odszkodowania, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, ustanawianie służebności przesyłu, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, hipoteka, zastaw, weksle, księgi wieczyste).
 • Prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, ustalanie  kontaktów z dzieckiem, zabezpieczenie alimentów, opieka nad osobą starszą lub nieporadną).
 • Prawa administracyjnego (pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, zmiana przeznaczenia nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie stanu granic działek, legalizacja samowoli budowlanej, użytkowanie wieczyste-opłaty, odwołania od decyzji organów administracji, skargi do sądu administracyjnego, ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami).
 • Prawa gospodarczego i handlowego (tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego, zmiany w KRS, rejestracja spółek, odszkodowania od organów spółki, powoływanie i odwoływanie członków organów, zakładanie działalności gospodarczej, zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacja działalności gospodarczej, polubowne rozwiązywanie sporów z kontrahentami biznesowymi).
 • Prawa upadłościowego i naprawczego (zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości, dochodzenia należności od upadłego,  składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, obsługa prawna upadłego).
 • Prawa zamówień publicznych (analiza SIWZ, sporządzanie zastrzeżeń i odwołań, pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej).
 • Prawa medycznego (odszkodowania za błąd w sztuce medycznej, obsługa podmiotów medycznych, sporządzanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, przekształcanie podmiotów medycznych w spółki prawa handlowego, dochodzenie realizacji praw pacjenta).
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (dochodzenie wynagrodzenia i innych świadczeń od pracodawcy, dochodzenie wydania świadectwa pracy, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu, odwołania od  decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego).
 • Prawa podatkowego (odwołania od decyzji Urzędów Skarbowych, zastrzeżenia do protokołów kontroli, postępowania podatkowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, podatki przy przekształceniu spółek, opodatkowanie transakcji gospodarczych i cywilnych).

Zapraszam
www.kancelariabialystok.eu

W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
929 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39