Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok

tel. 85 743 26 27, 695 035 551
fax. 85 743 26 24 wewn. 42
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.30
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 84434

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=11265  - Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych - Szkolenie dofinansowane w 88% ze środków unijnych.

I. PRÓBNY EGZAMIN

Udostępniamy plac:

 • w dni powszednie od 19.30
 • w soboty i niedziele po uzgodnieniu z Działem Szkoleń

Cena:

26 zł - 30 minut

46 zł - 60 minut

Udostępniamy pojazdy:

 • kat. B, kat. B+E, kat. A: 45zł za 30 minut, 85zł za 60 minut,
 • kat. C : 100zł za 60 minut,
 • kat. C+E: 130zł za 60 minut,
 • kat. T: 65zł za 60 minut.

II. Szkolenie kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Ukończone 21 lat ( do dnia przeprowadzenia egzaminu),
 • Posiadanie prawa jazdy.

III. Szkolenia umożliwiające zdobycie uprawnień kierowcy:

1. Szkolenia okresowe zawodowych kierowców:

 • Prawo jazdy kat. C wydane do dnia 10.09.2009 r.
 • Prawo jazdy kat. C wydane po 10.09.2009 r.
 • W wieku do 21 lat - kwalifikacja wstępna,
 • W wieku powyżej 21 lat - kwalifikacja wstępna przyspieszona.

2. Kierowcy którzy uzyskali prawo jazdy kat. D, DE po 10.09.2008 r.

 • W wieku do 23 lat - kwalifikacja wstępna,
 • W wieku powyżej 23 lat - kwalifikacja wstępna przyspieszona.

Wykładowca - INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO

IV. Certyfikat Kompetencji Zawodowych

1. Wymiar czasowy kursu: 65 godz. lekcyjnych,

2. Wykładowcy: Inspektor Transportu Drogowego, inspektor PIP, radca prawny, specjaliści z dziedziny finansów przedsiębiorstwa, prawa o ruchu drogowym,
warunków technicznych pojazdów, bezpieczeństwa drogowego.

V. Kurs zmniejszający liczbę punktów karnych

Spotkanie organizowane w 2-gi i ostatni wtorek miesiąca.

W szkoleniu może wziąć udział osoba, która:
- posiada prawo jazdy co najmniej rok,
- nie przekroczyła 24 punktów.

W szkoleniu można uczestniczyć co 6 miesięcy.

Cena i terminy kursu:
- 350,00 - przy kursach organizowanych w drugi i ostatni wtorek miesiąca,
- 400,00 - przy kursach odbywających się „na żądanie” (minimum dwie osoby),
- 700,00 - przy kursach odbywających się „na żądanie” dla jednej osoby.

VI. Szkolenie kandydatów na diagnostów

Uprawnionym diagnostą może zostać osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie techniczne lub samochodowe oraz odpowiedni staż pracy w stacji obsługi pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów.

VII. Szkolenie kierowców i konwojentów przewożących zwierzęta

Szkolenie prowadzone jest na podstawie upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku.
Szkolenie dotyczy kierowców transportujących zwierzęta oraz osób wykonujących czynności w czasie transportu lub w punktach gromadzenia zwierząt.

VIII. Szkolenie kandydatów na egzaminatorów

Wymagania stawiane kandydatom:

1. Posiadanie, co najmniej 3 lat prawa jazdy kat. B oraz 1 rok na pozostałe kategorie,
2. Wykształcenie średnie,
3. Niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa i wykroczenia określone w Ustawie o kierujących pojazdami,
4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (orzeczenie lekarskie),
5. Brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (orzeczenie psychologiczne),
6. Ukończone 23 lata.

IX. Szkolenie osób upoważnionych do kierowania ruchem na drogach

Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone 18 lat,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem na drodze.

X. Praktyczny kurs ratowania życia

W kursie powinni wziąć udział WSZYSCY KTÓRZY MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE O LUDZKIM ŻYCIU DECYDUJĄ SEKUNDY.

XI. Szkolenie doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych DGSA

Wymagania stawiane kandydatom:
- wykształcenie wyższe,
- niekaralność za przestępstwa umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.

XII. Szkolenie osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych - "urządzeń NO"

Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone 18 lat

XIII. Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

3-dniowe warsztaty teoretyczne i praktyczne skierowane do osób posiadających uprawnienia egzaminatora.

Do dnia 07 stycznia każdego roku osoba posiadająca uprawnienia egzaminatora zobowiązana jest przedłożyć Marszałkowi Województwa zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego.

XIV. Kursy edukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii - decyzja (skierowanie) od starosty.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1586 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39