1500 podlaskich dzieci otrzyma wsparcie na szkolną wyprawkę

2016.08.11 09:59
Rząd przyjął projekt Wyprawki szkolnej - programu, który wyrównuje szanse edukacyjne i wspiera rozwój edukacyjny uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. W Podlaskiem z pomocy skorzysta ponad 1500 osób.
1500 podlaskich dzieci otrzyma wsparcie na szkolną wyprawkę
Fot: pixabay.com

Z pomocy finansowej w ramach Wyprawki Szkolnej mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Program skierowany jest do uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia - są niedowidzący, niesłyszący lub słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Polega na dofinansowaniu zakupów do kształcenia ogólnego, specjalnego lub zawodowego.

Według wstępnych szacunków w województwie podlaskim skorzysta z niego 1582 niepełnosprawnych uczniów. Rządowa dotacja I transzy określona przez MEN wyniesie 379 318 zł, ale prośbę o zwiększenie środków na ten cel wysłało już kuratorium oświaty. Kiedy zostanie ona rozpatrzona, do gmin zostaną skierowane środki finansowe.

Rodzice dzieci powinni złożyć wniosek o dofinansowanie do dyrektora szkoły w terminie ustalonym przez dyrektora, nie później jednak niż do 18 listopada. Konieczne jest dołączenie faktur imiennych za zakupione podręczniki (lub rachunków, oświadczeń rodzica o dokonanym zakupie, jeśli nie ma możliwości dostarczenia faktury) i orzeczenia o niepełnosprawności.

Po tym, jak gminy zweryfikują, ilu uczniów będzie mogło skorzystać z Wyprawki Szkolnej, ministerstwo we wrześniu przekaże II transzę środków, aby zakup podręczników mógł być sfinansowany całkowicie.

Kamila Ausztol
kamila.ausztol@bialystokonline.pl

1611 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39