Białostocki "uniwerek" dostanie 10 mln zł

2023.12.28 16:08
Uniwersytet w Białymstoku dostanie 10 mln zł w ramach programu "Regionalna inicjatywa doskonałości" (RID) Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uczelnia już wie, na co przeznaczy te środki.
Białostocki "uniwerek" dostanie 10 mln zł
Fot: UwB

UwB dostanie dofinansowanie w ramach programu "Regionalna inicjatywa doskonałości" (RID) Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 10 mln zł. Pieniądze ten będą przeznaczone na rozwój potencjału badawczego nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem umiędzynarodowienia.

Projekt będzie realizowany przez kilka lat

Uczelniany projekt pt. "Regionalna inicjatywa doskonałości dla nauk społecznych Uniwersytetu w Białymstoku" ma być realizowany od 2024 do 2027 r. Będzie przeprowadzany na a czterech wydziałach UwB: Wydziale Prawa, Wydziale Ekonomii i Finansów, Wydziale Socjologii oraz Wydziale Zarządzania.

- Nasz najważniejszy cel to intensywny rozwój potencjału naukowego uczelni, przy jednoczesnym zwiększeniu umiędzynarodowienia prowadzonych u nas badań i ich efektów. Dofinansowanie z RID pozwoli nam na pokrycie wielu wydatków, jakie wiążą się z upowszechnianiem rezultatów pracy naukowej. Środki te przeznaczymy m.in. na zwiększenie liczby publikacji w czasopismach naukowych ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu. Będziemy też mogli wydać więcej monografii w renomowanych wydawnictwach. Nasi pracownicy będą mogli liczniej uczestniczyć w stażach zagranicznych, a także wyjeżdżać na konferencje naukowe za granicą – wylicza prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Oprócz tego UwB chce zatrudnić wybitnych profesorów wizytujących i organizować międzynarodowe konferencje naukowe w Białymstoku. Jednym z celów RID na Uniwersytecie w Białymstoku jest też zwiększenie liczby realizowanych tu projektów naukowych. 

- W ramach RID będziemy finansować projekty badawcze wyłaniane w drodze wewnętrznych, uczelnianych konkursów, co ma szczególne znaczenie w świetle zmniejszającego się finansowania badań przez NCN. Mam nadzieję, że projekty zrealizowane w ramach „Regionalnej inicjatywy doskonałości” w przyszłości wpłyną na zwiększenie liczby grantów pozyskiwanych w konkursach finansowanych przez krajowe agencje badawcze. Jestem przekonana, że tak jak w przypadku poprzedniego RID, realizowanego przez naszych filologów, zwiększy się udział badaczy UwB w grantach międzynarodowych będących pokłosiem staży naszych pracowników w ośrodkach zagranicznych - dodaje prof. I. Święcicka.

Zgodnie z założeniami, dzięki planowanym działaniom, zwiększy się  oferta prac badawczych realizowanych na zlecenie instytucji zewnętrznych, a także liczba umów dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych. 

Kluczowa jest też dydaktyka

Istotnym elementem zaplanowanego projektu będzie też dydaktyka. Uczelnia chce rozwijać metody dydaktyczne, które podniosą poziom kształcenia. Na wydziałach, na których będą realizowane zaplanowane działania, uruchomione zostaną trzyletnie programy tutoringowe.

Uniwersytet w Białymstoku uzyskał finansowanie w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” już po raz drugi. W latach 2019-2022 na największej podlaskiej uczelni realizowany był projekt „Doskonalenie obszaru nauk humanistycznych i społecznych na Uniwersytecie w Białymstoku poprzez umiędzynarodowienie oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu” (dofinansowanie wyniosło blisko 8,8 mln zł). 

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1159 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39