Jest szansa na remont kolejnych podlaskich zabytków

2022.11.07 14:01
Przez cały listopad Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku będzie przyjmował wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy podlaskich zabytkach.
Jest szansa na remont kolejnych podlaskich zabytków
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
Dofinansowane przez WUOZ prace przy dworku Lutosławskich w Drozdowie

Ze środków z budżetu państwa będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2023 r. będą mogły być dofinansowane planowane do wykonania prace, ale też refundacje tych, które zostały przeprowadzone w okresie ostatnich trzech lat.

O pieniądze mogą starać się osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. Chodzi zarówno o zabytki nieruchome, jak i ruchome, ale - co istotne - muszą być one wpisane do rejestru zabytków.

Konserwator wymienia aż 17 rodzajów robót, które będą mogły być sfinansowane z dotacji.

Pierwsza ich część to różnego rodzaju "prace papierkowe": sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; wykonanie projektu budowlanego czy projektu odtworzenia kompozycji wnętrz.

Drugi rodzaj dotyczy już robót przy zabytku, takich jak: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; stabilizacja konstrukcyjna części składowych lub ich odtworzenie; odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych; odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku; odnowienie lub odtworzenie okien, okiennic, drzwi zewnętrznych, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, a także zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania ww. robót.

WUOZ będzie też dotował różnego prace związane z mediami oraz ochroną obiektów: modernizację instalacji elektrycznej; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotowane też mogą być: uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych oraz wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może pokryć nawet do 100% nakładów.

Wnioski o dotacje będą przyjmowane do 30 listopada. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie WUOZ w Białymstoku lub nadsyłać pocztą. Każdy wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 3 dotacje.

W bieżącym roku wojewódzki konserwator zabytków na prace przy zabytkach przeznaczył w sumie ponad 2,2 mln zł udzielając 44 dotacji. Najwyższa opiewała na 150 tys. zł.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1781 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39