Kto zostanie dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego? Wystartował konkurs

2024.01.25 18:48
Nie będzie "obsadzania stanowisk", lecz w drodze konkursu zostanie wyłoniony nowy dyrektor najstarszego parku narodowego w Polsce. Jakie są wymagania? Co będzie należało do obowiązków nowo zatrudnionej osoby? Do kiedy można składać aplikacje?
Kto zostanie dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego? Wystartował konkurs
Fot: Białowieski Park Narodowy

Na początku stycznia minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska odwołała dotychczasowego dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego doktora habilitowanego Michała Krzysiaka, który pełnił tę funkcję od 2018 roku. Obecnie obowiązki dyrektora sprawuje wicedyrektor ds. ochrony przyrody Aleksander Bołbot.

Teraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa pojawiło się ogłoszenie o naborze na dyrektora Parku.

Jakie są wymagania niezbędne do objęcia stanowiska dyrektora?

Chętni muszą między innymi posiadać: polskie obywatelstwo; tytuł zawodowego magistra lub równorzędnego; wiedzę i wykształcenie z zakresu spraw należących do właściwości dyrektora parku narodowego (w szczególności z zakresu ochrony środowiska, ekonomii, prawa w obszarze ochrony środowiska, rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego); co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; kompetencje kierownicze (zarządzanie ludźmi, zarządzanie strategiczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, współpraca).

Ponadto wyłoniona będzie osoba korzystająca z pełni praw publicznych, bez prawomocnych wyroków sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na swoim koncie oraz niekarana zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi.

Mile widziane jest także posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych; umiejętność autoprezentacji; znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych.

Jaki przewidziano zakres obowiązków?

Do obowiązków dyrektora będzie należało zarządzanie Białowieskim Parkiem Narodowym i reprezentowanie go w stosunkach cywilnoprawnych, a także realizacja ustaleń planu ochrony albo zadań ochronnych oraz wydawanie zarządzeń określających sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

Na liście jest także prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenie odwołań od postanowień
i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody.

Dyrektor będzie też współpracował z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych, jak również nadzorował obszary Natura 2000 będące w całości lub w części na obszarze parku narodowego.

Do kiedy można przesyłać aplikacje?

Kandydaci mają czas na złożenie dokumentów do 12 lutego 2024 roku. Mogą to zrobić osobiście w siedzibie urzędu lub przesyłać pocztą (o zachowaniu terminu decyduje data nadania dokumentów) na adres: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Ochrony Przyrody, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym K/PN/1/24. W aplikacji należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 22 36 92 479.

Rekrutacja ma 5 etapów

Komisja rekrutacyjna w pierwszym etapie zajmie się weryfikacją formalną nadesłanych aplikacji, a następnie dokona oceny merytorycznej doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego.

W kolejnych etapach zaplanowano test wiedzy oraz prezentację dotyczącą koncepcji zarządzania parkiem narodowym, obejmującą zagadnienia realizacji celów parku narodowego, zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne funkcjonowania parku.

Rozmowa kwalifikacyjna zakończy rekrutację.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

1140 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39