Ławnicy poszukiwani! Kto może się zgłosić?

2024.06.12 09:03
Trwa nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027. Zgłoszenia można składać do najbliższego piątku (14 czerwca). Ławników wybierze Rada Miasta Białystok we wrześniu.
Ławnicy poszukiwani! Kto może się zgłosić?
Fot: pixabay.com

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku poinformował Radę Miasta Białystok, że niezbędne jest wybranie dziesięciu ławników na kadencję 2024-2027 dla Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada polskie obywatelstwo i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
- jest nieskazitelnego charakteru;
- ukończył 30 lat a nie przekroczył 70;
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Białymstoku co najmniej od roku;
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

- prezesi właściwych sądów;
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Białegostoku.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:

1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi dla zdjęć do dowodu osobistego;
6. do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
7. do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną po upływie terminu, nie będą rozpatrzone.

Terminy

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami należy składać do 14 czerwca b.r. w dni powszednie, w Biurze Rady Miasta – VI piętro, pok. 607, Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, w godzinach pracy urzędu.

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl oraz w Biurze Rady Miasta pod nr tel. 85 869 6138. Ławników wybierze Rada Miasta Białystok we wrześniu 2024 r.

ms
24@bialystokonline.pl

1273 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39