Masz mieszkanie na wynajem? Miasto szuka tymczasowych lokali

2022.11.30 08:09
Miasto Białystok szuka mieszkań o powierzchni co najmniej 35 m2 do 57 m2, które mogłoby wynajmować przez cały przyszły rok. Ważne, aby były w stanie pomieścić co najmniej 6 osób.
Masz mieszkanie na wynajem? Miasto szuka tymczasowych lokali
Fot: Pixabay

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ogłosił nieograniczony przetarg pisemny na wynajem pomieszczeń tymczasowych usytuowanych na terenie Miasta Białegostoku. Lokale mieszkalne byłyby wynajmowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Osoby, które chciałyby wynająć mieszkanie muszą złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z napisem: "przetarg - najem pomieszczeń tymczasowych" w sekretariacie Zarządu Mienia Komunalnego, w terminie do dnia 14 grudnia do godz. 12.30.

W ofercie należy zawrzeć: datę sporządzenia oferty, imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub przedsiębiorca; podmioty podlegające wpisom do rejestrów winny dołączyć aktualny wypis z właściwego rejestru. Następnie należy wskazać łączną oferowaną powierzchnię pomieszczeń (od najmniej 35 m2, maksymalnie 57 m2) w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia ze wskazaniem ich powierzchni. Ponadto osoby/firmy muszą przedstawić stawkę czynszu, obejmującą również koszty z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, ogrzewania itp. oraz cenę (za 1 m2 brutto miesięcznie) usług świadczonych przez oferenta związanych z obsługą pomieszczeń tymczasowych i ich użytkowników.

W piśmie osoby chcące wynająć mieszkanie muszą przedstawić: opis i lokalizację budynku/budynków (na terenie miasta Białegostoku), w których usytuowane są pomieszczenia, a także oświadczenie świadczące, że oferowane pomieszczenia tymczasowe nadają się do zamieszkania dla co najmniej 6 osób. Konieczny jest również dokument potwierdzający prawo do oferowanej nieruchomości i oświadczenie, że oferowana nieruchomość jest wolna od obciążeń.

"Pomieszczenie tymczasowe należy rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 osobę" - czytamy w przetargu.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Ta pierwsza odbędzie się w obecności oferentów w dniu 14 grudnia. W części niejawnej przetargu komisja dokona analizy ofert i wybierze najkorzystniejszą biorąc pod uwagę cenę i zakres usług związanych z obsługą pomieszczeń i ich użytkowników.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1175 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39