443 osób online

Miasto Białystok wesprze młodych twórców

2021.11.03 14:54
Miasto Białystok ogłosiło nabór na stypendia artystyczne dla młodych twórców, którzy zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Wnioski należy składać do 30 listopada.
Miasto Białystok wesprze młodych twórców
Fot: Anna Kulikowska

Młodzi twórcy mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku na pierwsze półrocze 2022 r. lub cały przyszły rok.

Stypendia będą przyznane osobom, które nie ukończyły 35 roku życia i działają na terenie Białegostoku w takich dziedzinach jak: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/e-mail, miejsce pracy w przypadku bycia pracownikiem lub oświadczenie o wykonywaniu wolnego zawodu),

- program stypendium i harmonogram pracy obejmujący zakres i plan zamierzeń twórczych, termin rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji, przewidywane rezultaty stypendium,

- uzasadnienie celowości przyznania stypendium,

- informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) przedstawioną chronologicznie,

- wysokość wnioskowanej kwoty stypendium,

- informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Stypendium może być przyznane na realizację przedsięwzięcia rozumianego jako nowe, dotychczas nieprzedstawiane lub nieupubliczniane, indywidualne autorskie dzieło lub projekt. Tematyka i zakres powinny być starannie przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram należy uwzględnić, że projekt półroczny powinien zostać zrealizowany do 30 czerwca 2022 r., a roczny – do 31 grudnia 2022 r.

Projekty we wszystkich dziedzinach powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności i możliwością publicznej prezentacji ich efektów. Wytworzone dzieła (np. publikacje, filmy, albumy muzyczne, monodramy, dzieła plastyczne) lub inne wyniki materialne uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię dyplomu ukończenia szkoły, potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie ze szkoły o roku nauki,

- rekomendację podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kultury lub znawcy w dziedzinie, w której składany jest wniosek, podpisaną przez rekomendującego. Rekomendacja powinna dotyczyć programu zawartego w składanym wniosku, wystawiona najpóźniej 6 miesięcy przed jego złożeniem,

- nośnik CD/DVD/pendrive z wnioskiem (docx), zdjęciem (jpg) oraz dokumentacją dotychczasowej działalności (pdf) – np. skany okładek publikacji, katalogów wystaw, płyt, dyplomów, recenzji.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się w zakładce "Kultura".

Wnioski (z dopiskiem na kopercie "stypendia – młodzi twórcy") należy do 30 listopada przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1, na parterze budynku – w Informacji.

Więcej informacji o stypendiach można uzyskać pod nr tel. 85 879 7356.

Anna Kulikowska
anna.kulikowska@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.