Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

2005.03.07 00:00
W najbliższy piątek - 11 marca mija termin składania wniosków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.

W ramach tego programu dofinansowanie można uzyskać na szkolenia zawodowe pracowników, szkolenia menadżerskie kadry zarządzającej, studia podyplomowe oraz staże w instytucjach naukowo-badawczych. Ponadto wsparcie może być skierowane na podwyższenie kwalifikacji pracowników nisko wykwalifikowanych. Z programu mogą skorzystać pracownicy oraz kadra kierownicza małych, średnich i dużych firm. Przedsiębiorcy, którzy chcą podnieść kwalifikacje swoje i swoich pracowników będą mogli skorzystać z dofinansowania szkoleń.
Projekty w ramach programu mogą być zgłaszane przez szkoły i placówki działające w systemie oświaty oraz organa je prowadzące, szkoły wyższe, jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy i osoby prawne prowadzące działalność w zakresie szkoleń. Projekty szkoleniowe zgłaszane przez te instytucje muszą spełniać podstawowy warunek - planowane szkolenia muszą odpowiadać konkretnym potrzebom przedsiębiorców i przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorstw.
Uzyskanie dofinansowania związane jest ze złożeniem wniosku o udzielenie dotacji. Firmy aplikujące napotykają tu na wiele trudności. Liczne błędy we wnioskach dotyczą zarówno kwestii formalnych, jak i zagadnień merytorycznych, ale także występują w części budżetowej dokumentacji.
Do najczęściej występujących błędów formalnych należą: brak wypełnienia wszystkich rubryk we wniosku, brak informacji o obrotach na rachunku bankowym, brak oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, składek na PFRON i ubezpieczenia, uszkodzony plik wniosku w wersji elektronicznej, brak odpowiedniego potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, brak wykazu kluczowych trenerów, brak oznaczeń "oryginał" i "kopia" na poszczególnych egzemplarzach wniosku, czy też brak kosztorysu projektu w wymaganym formacie.
Najczęściej pojawiającymi się błędami merytorycznymi są: nieuprawnieni uczestnicy szkoleń, błędny harmonogram, brak zgodności założeń Programu z proponowanymi działaniami, brak bądź zbytnie uogólnienie diagnozy potrzeb, brak opisanej organizacji szkoleń oraz błędy dotyczące przedstawianych danych np. liczba uczestników inna w różnych pozycjach wniosku czy brak konkretnych rezultatów określonych liczbowo.
Kolejną grupą błędów są błędy występujące w części budżetowej projektów. W większości przypadków dotyczą one wyliczeń arytmetycznych, rozbieżności kwot we wniosku w części finansowej i w kosztorysie, zakwalifikowanie kosztów do złych pozycji, brak rozbicia kwot na poszczególne pozycje, złe wyliczenie kwoty dofinansowania i wkładu prywatnego, nadmierne rozciągniecie projektów w czasie i inne.
Błędy we wnioskach mogą wynikać ze skomplikowanych procedur programowych. - SPO RZL jest programem o innej specyfice, niż ta do której mogli przyzwyczaić się przedsiębiorcy w ramach programów Phare - mówi Wiesław Kamieński z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. - Jednak chcąc uzyskać dofinansowanie wnioskodawcy będą musieli sprostać wymogom programu i przygotować wnioski w sposób zgodny z dokumentacją - dodaje. Termin składania wniosków upływa 11 marca br.


1553 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39