Stypendia dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną

2021.09.28 15:44
Miasto Białystok już po raz kolejny ogłosiło przyjmowanie wniosków o stypendia dla osób, które profesjonalnie zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Nabór trwa do 2 listopada.
Stypendia dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną
Fot: Pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne

O stypendia ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Białegostoku, które wykażą się znaczącym dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

– Wszystkich profesjonalnych twórców z naszego miasta zapraszamy do ubiegania się o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku. Takie stypendia przyznawane są od 2010 roku – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata,
- program stypendium i harmonogram pracy obejmujący zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, planowaną datę jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji, przewidywane rezultaty,
- uzasadnienie celowości przyznania stypendium,
- informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) przedstawioną chronologicznie,
- wysokość wnioskowanej kwoty stypendium,
- informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które kandydat ubiega się z innych źródeł.

Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, poświadczoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem,
- dokumentację dotychczasowego dorobku twórczego, np. publikacje, katalogi wystaw, fotografie, filmy, płyty, recenzje, kopie najważniejszych dyplomów,
- zdjęcie wnioskodawcy na papierze lub na nośniku elektronicznym,
- wniosek w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie doc.

Wnioski (z dopiskiem na kopercie "Stypendia-Twórcy profesjonalni") należy do 2 listopada:

- przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (liczy się data stempla pocztowego),
- złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, na parterze budynku – w Informacji.

Anna Kulikowska
anna.kulikowska@bialystokonline.pl

1483 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39