918 osób online

Biuro Zarządzania Kryzysowego rekrutuje. Dokumenty można składać do 28 lutego

2020.02.18 12:47
Jest praca w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Poszukiwane są dwie osoby. Rekrutacja potrwa jeszcze przez 2 tygodnie. Podajemy, jakie obowiązki będą należały do podinspektora, jakie wymagania musi spełniać kandydat oraz jakie ma on dostarczyć dokumenty, by jego aplikacja została wzięta pod uwagę.
Biuro Zarządzania Kryzysowego rekrutuje. Dokumenty można składać do 28 lutego
Fot: M. Jakowiak/UM Białystok

MCZK ma odpowiedzialnie zadanie

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które mieści się w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku, wykonuje czynności koordynacyjno-wykonawcze w zakresie kompetencji przypisanych do realizacji przez prezydenta miasta, związanych z bezpieczeństwem na terenie miasta.

Celem jego działania jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji oraz skutecznego kierowania i koordynowania działaniami w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego charakteru.

Wśród zadań, jakie musi wykonywać, jest między innymi: pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum, w tym przyjmowanie i archiwizacja zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu ludzi, zwierząt, infrastruktury Miasta i środowisku, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, a także alarmowanie i powiadamianie ludności o zagrożeniach przy współpracy z regionalnymi rozgłośniami radiowymi i telewizyjnymi oraz współpraca z Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta.

W poniedziałek (17 lutego) Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił nabór na podinspektora w Biurze Zarządzania Kryzysowego. Rekrutacja potrwa do 28 lutego 2020 roku. Aplikacje należy składać w Punkcie Informacyjnym lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok – w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnaturą: BKP-I.210.14.2020 oraz dopiskiem: "Nabór na dwa stanowiska podinspektora w Biurze Zarządzania Kryzysowego".

Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem w przedziale 2600–2800 zł brutto.

Jaki będzie zakres obowiązków podinspektorów?

- pełnienie dyżurów w systemie zmianowym w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- analiza zagrożeń, zdarzeń i sytuacji kryzysowych na terenie miasta,
- bieżące współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, służbami, inspekcjami i strażami oraz pozostałymi podmiotami w zakresie spraw bezpieczeństwa,
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze, poszukiwawcze, humanitarne, wsparcia i pomocy,
- tworzenie i aktualizowanie baz danych na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- wykonywanie działań zgodnie z procedurami i planami postępowania dla określonych sytuacji kryzysowych i stanów zagrożeń,
- realizacja zadań w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
- prowadzenie spraw zgromadzeń publicznych,
- realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych przewidzianych dla dyżurnych Centrum,
- sporządzanie i aktualizowanie dokumentacji z zakresu działania Centrum,
- znajomość zasad działania i zadań administracji publicznej oraz służb, inspekcji i straży w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożeń.

Jakie wymagania trzeb spełnić?

Kandydaci chcący wziąć udział w rekrutacji muszą mieć polskie obywatelstwo, wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, a także być niekaralnym za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wśród wymagań dodatkowych jest: znajomość przepisów regulujących tematykę zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, zgromadzeń, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, minimum roczny staż pracy oraz doświadczenie na stanowiskach związanych z ww. zakresem zadań, jak również umiejętność obsługi urządzeń biurowych, kreatywność, umiejętność pracy w zespole i w porze nocnej, odporność na stres oraz dyspozycyjność w przypadku sytuacji kryzysowych.

Jakie dokumenty należy złożyć?

W ramach zgłoszenia należy dostarczyć list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub CV oraz oświadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Do tego jest również wymagana klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Prezydenta Miasta Białegostoku na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" – złożone na druku dostępnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Konieczne jest też złożenie kserokopii dyplomu wyższej uczelni oraz kserokopii innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę oraz – ewentualnie – staż pracy.

Kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.