937 osób online

Jest praca w Departamencie Gospodarki Komunalnej - dla 16 osób

2020.03.11 07:48
Inspektorzy, podinspektor, główny specjalista oraz kierownik referatu - w sumie na pracę w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku może liczyć kilkanaście osób. Rekrutacja trwa do 16 marca.
Jest praca w Departamencie Gospodarki Komunalnej - dla 16 osób
Fot: Google Maps
Departament Gospodarki Komunalnej mieści się przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2

Jeszcze tydzień na zgłoszenia

Są nowe miejsca pracy w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2. Termin składania dokumentów mija 16 marca. Należy to zrobić w Punkcie Informacyjnym lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 lub wysyłać drogą pocztową.

Aplikacje kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu), w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór, nie będą uwzględniane w prowadzonej rekrutacji.

Osoby spełniające wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Jakie trzeba spełnić wymagania?

W przypadku każdego stanowiska kandydat musi posiadać co najmniej trzyletni staż pracy (czteroletni w przypadku głównego specjalisty i kierownika referatu) oraz prawo jazdy kat. B. Mile widziana jest też znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo zamówień publicznych.

Premiowane będzie również doświadczenie zawodowe w branży związanej z gospodarką odpadami, promocją, marketingiem, edukacją, umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy, obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych, a także takie cechy, jak samodzielność, odpowiedzialność, terminowość i komunikatywność.

Które dokumenty należy złożyć?

Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć, to: list motywacyjny, CV, oświadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Do tego jeszcze dochodzi klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji, kserokopia dyplomu wyższej uczelni oraz kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę oraz staż pracy.

7 inspektorów

Poszukiwanych jest 7 osób na stanowisko inspektora. Do jego obowiązków będzie należało w szczególności: nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzór nad sprawnym przebiegiem prac i realizacją umów na prowadzenie zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także kontrola miejsc gromadzenia odpadów oraz przedsiębiorców świadczących usługi komunalne.

Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem w przedziale 2800–3000 zł brutto.

2 inspektorów

Do obsadzenia są jeszcze 2 stanowiska inspektora, który będzie nadzorował funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, sprawny przebieg prac i realizację umów na prowadzenie zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W ramach obowiązków ma on wykonywać zadania związane z kontrolą strumieni dostaw odpadów trafiających do ZUOK Białystok i ZUOK Hryniewicze oraz monitorować usługi komunalne, świadczone w ramach zawartych umów.

Pierwsza umowa o pracę również będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem w przedziale 2800-3000 zł brutto.

Podinspektor

Trwa też nabór na podinspektora, który zajmie się prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a także bieżącą aktualizacją informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na stronach internetowych.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku otrzyma pierwszą umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem w przedziale 2600-2800 zł brutto.

Inspektor

Pojawiło się jeszcze jedno ogłoszenie dotyczące rekrutacji na inspektora. W ramach swoich zadań będzie on prowadził działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na bieżąco aktualizował informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na stronach internetowych.

Może liczyć na pierwszą umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem w przedziale 2800-3000 zł brutto.

3 inspektorów

Poszukiwane są również 3 kolejne osoby na stanowisko inspektora. Do ich obowiązków będzie należał nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, systematyczna analiza stanu gospodarki komunalnej, a także sporządzanie sprawozdań i raportów, przyjmowanie, rejestracja i weryfikacja sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne.

Każdy z nich podpisze pierwszą umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem w przedziale 2800-3000 zł brutto.

Główny specjalista

Główny specjalista przejmie natomiast nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zajmie się systematyczną analizą stanu gospodarki komunalnej, weryfikacją poziomów recyklingu, przygotowaniami do ponownego użycia i odzysku, badaniami składu morfologicznego odpadów komunalnych.

Będzie również sporządzać sprawozdania i raporty, a także przygotowywać roczne sprawozdania prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Osoba zatrudniona otrzyma pierwszą umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem w przedziale 3800-4200 zł brutto.

Kierownik referatu

Kierownik Referatu będzie nadzorował i kontrolował wykonywanie zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz działań edukacyjno-promocyjno-informacyjnych w kwestiach dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami.

Do jego obowiązków należy też koordynacja pracy podległych pracowników w zakresie powierzonych zadań, uczestnictwo w postępowaniach mających na celu wyłonienie podmiotów świadczących usługi z zakresu organizacji, prowadzenia odbioru oraz zbierania odpadów komunalnych na terenie Białegostoku, jak również współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi.

Z osobą zatrudnioną na tym stanowisku zostanie podpisana pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem w przedziale 4000-4800 zł brutto.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.