Radni sejmiku zaakceptowali budżet na 2023 r. Deficyt sięgnie niemal 90 mln zł

2022.12.19 18:40
Sejmik przyjął budżet województwa podlaskiego na rok 2023.
Radni sejmiku zaakceptowali budżet na 2023 r. Deficyt sięgnie niemal 90 mln zł
Fot: Mateusz Duchnowski / UMWP

Zmiany zaakceptowano

Wnioski radnych odnośnie budżetu zgłoszone podczas pierwszego czytania zostały uwzględnione jako autopoprawka, z wyjątkiem jednego (dotyczącego zakupu dwóch agregatów), który zostanie załatwiony w innym trybie.

Wszystkie komisje sejmiku a także Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wydały opinie pozytywne nt. projektu budżetu województwa na 2023 r. z autopoprawkami oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego wraz z przyjętymi poprawkami.

Jeżeli chodzi o te najważniejsze wskazano, że 1,1 mln zł zostanie przekazane na Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, a 1,3 mln zł na Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Dodatkowo wpisano 800 tys. zł na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Powstanie bank mleka kobiecego

W ramach uzgodnień z Komisją Europejską w Podlaskiem będzie realizowany też Breast Cancer Unit. Pieniądze na ten cel są zabezpieczone w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego i w 2023 r. inwestycja ma się rozpocząć.

W budżecie zapisano też 100 tys. zł na utworzenie i funkcjonowanie Banku Mleka Kobiecego, czyli specjalistycznego laboratorium, które służy wspomaganiu leczenia chorych noworodków i wcześniaków. Zadaniem Banku będzie: pozyskanie mleka kobiecego od honorowych dawczyń, badania kobiet chętnych do oddawania pokarmu, udzielanie informacji w zakresie szkoleń i wspieranie dawczyń, jak również doposażenie w drobny sprzęt medyczny. Odbiorcami mleka z Banku Mleka są głównie dzieci przedwcześnie urodzone i noworodki chore. 

Deficyt budżetowy wyniesie niemal 90 mln zł

Na 2023 r. województwo zaplanowało dochody w wysokości 865,5 mln zł, jednak po poprawkach kwota ta została zwiększona do 872 mln zł. Wydatki najpierw miały sięgnąć ponad 954 mln zł, a po drugim czytaniu wzrosły do 961 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie ok. 90 mln zł, zostanie pokryty przychodami z kredytów oraz wolnych środków.

- Jeżeli chodzi o największe inwestycje, ponad 43 mln zł zostaną przeznaczone na przebudowę drogi wojewódzkiej Bielsk Podlaski - Hajnówka. 35 mln zł na przebudowę i rozbudowę ul. Władysława Raginisa w Białymstoku w stronę Supraśla, a na budowę obwodnicy Ciechanowca zostanie przeznaczonych 30 mln zł - powiedział Łukasz Siekierko, wiceprzewodniczący sejmiku z klubu PiS.

Jeżeli chodzi o inne inwestycje, sporo pochłoną: budowa obwodnicy Sokół - 30 mln zł; doposażenie Teatru Dramatycznego w Białymstoku - 8 mln zł; budowa obwodnicy Kolna - 5 mln zł i budowa ronda w Kolnie - 7 mln zł.

202 mln zł zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe. 137 mln zł to kwota, jaką pochłonie kultura, z czego 20 mln zł sama Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku. Dotacje na OSP (zakup sprzętu) zostają na poziomie 2 mln zł. Za to wzrosną koszty przeznaczone na ochronę zabytków - do kwoty 3,2 mln zł. W rezerwie budżetowej po raz kolejny zostanie utworzony Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, który ma na celu pomoc mniejszym samorządom w realizacji różnych inwestycji. Jego pula na przyszły rok to 25 mln zł. Wydatki w 2023 r. na turystykę wyniosą 3 mln zł. Na sport sejmik przeznaczył 11 mln zł.

Projekt przegłosowany

Cezary Cieślukowski, wiceprzewodniczący sejmiku z klubu PSL przypomniał, że obecnie inflacja w Polsce wynosi niemal 18%, a dodatkowo mamy najsłabszą złotówkę w historii, najwyższy deficyt budżetu państwa w historii i największy dług publiczny.

- To wszystko skutkuje tym, że coś co wydawało się być może powodem do dumy, czyli najwyższy w historii budżet województwa, to tak naprawdę w mojej ocenie, jest tylko odzwierciedleniem części kosztów, które będziemy musieli ponieść jako województwo, jako samorząd - zaznaczył wiceprzewodniczący Cieślukowski.

Jego zdaniem fakt, że województwo chce zaciągnąć kredyt w wysokości 38 mln zł, oznaczać będzie, że później trzeba będzie zapłacić niemal 4 mln zł samych odsetek.

- Żyjemy na garnuszku rządu, bo dochody własne województwa to około 250 mln zł, a tak naprawdę to niecałe 30% dochodów województwa. W praktyce oznacza to, że dużą częścią wydatków nie mamy możliwości manewru - dodał.

Ostatecznie projekt budżetu został przegłosowany 19 głosami "za". 1 osoba była przeciw, 1 nie oddała głosu a 9 wstrzymało się. 20 głosami "za" przyjęty został z autopoprawkami projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa. Nikt nie był przeciw, 1 osoba nie zagłosowała, 9 wstrzymało się.

Co jeszcze przegłosowano?

Podczas sesji radni podjęli także decyzję o przystąpieniu Województwa Podlaskiego do Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza oraz do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski.

Przedmiotem działalności LOT WGL jest promocja regionu wschodniego Mazowsza i Podlasia, w tym kreowanie i upowszechnianie wizerunku szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego i terenów, przez które przebiega, jako rozpoznawalnej i atrakcyjnej marki turystycznej.

Sieć jest platformą współpracy otwartą dla regionów 12 krajów tzw. Inicjatywy Trójmorza, czyli krajów Europy Środkowej, położonych między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym (Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier). Udział w niej nie wiąże się z żadnymi kosztami dla regionu.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1030 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39