S19 przez Puszczę Knyszyńską. GDOŚ daje zielone światło

2023.01.12 12:13
GDOŚ wprowadziła szereg zmian w decyzji. Według badań środowiskowych budowa drogi ekspresowej może powstać w wariancie przez Puszczę Knyszyńską, ponieważ nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary objęte ochroną przyrody Natura 2000.
S19 przez Puszczę Knyszyńską. GDOŚ daje zielone światło
Fot: GDDKiA Białystok / zdj. ilustracyjne

Wydano decyzję środowiskową

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Sokółka Północ" do węzła "Dobrzyniewo" wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi oraz budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej. Stanowi ono przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym zawsze wymagane było uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak wynika z zapisów przedłożonej dokumentacji, zakres planowanej inwestycji obejmował będzie ponadto przedsięwzięcia wymienione w przywołanym rozporządzeniu, jako mogące potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko, tj. m.in.:
- budowę dróg oraz obiektów mostowych o nawierzchni utwardzonej;
- przebudowę stacji i linii elektroenergetycznych;
- przebudowę gazociągów wysokiego ciśnienia;
- przebudowę magistrali wodociągowych krzyżujących się z planowaną inwestycją.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) wydał pod koniec grudnia 2022 r. decyzję środowiskową uchylająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 28 września 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Sokółka-Dobrzyniewo Duże. Decyzja dotyczy 44 km odcinka trasy.

GDOŚ wprowadziła szereg zmian w decyzji, m.in. dotyczących części wymogów środowiskowych. W decyzji GDOŚ zwiększona została m.in. szerokość pięciu górnych przejść dla zwierząt z 30-40 metrów do 50 metrów oraz zwiększone światło pionowe przejście dolnego na cieku Panerka z 3,5 do 5 metrów.

44 km i 7 węzłów

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminach: Dobrzyniewo Duże, Wasilków i Czarna Białostocka oraz w powiecie sokólskim w gminie Sokółka. Droga ekspresowa ma biec w większości po starodrożu obecnej drogi krajowej nr 19.

Początek planowanej inwestycji znajduje się na północny-wschód od miejscowości Sokółka. Na odcinku około 10 km od Sokółki w kierunku południowo-zachodnim trasa biegnie przez tereny rolnicze w pobliżu zabudowy rolniczo-mieszkalnej. W dalszej części od miejscowości Straż do Obwodnicy Wasilkowa droga przebiega przez tereny leśne obszarów Natura 2000 Puszcza Knyszyńska oraz Ostoja Knyszyńska.

Na odcinku od węzła "Wasilków" (dawniej "Święta Woda:), który pozostaje bez zmian, do węzła "Białystok Północ" (dawniej "Sochodnie") istniejąca jedno jezdniowa droga krajowa nr 19 (tzw. obw. Wasilkowa) zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej S19 (dobudowa lewej jezdni). Za węzłem "Białystok Północ" do węzła "Dobrzyniewo" (przed węzłem) trasa drogi planowana jest w przekroju 2x2. W ramach inwestycji planuje się również budowę Obwodu Utrzymania Drogi, zlokalizowanego przy istniejącej drodze krajowej nr 65 oraz przebudowę lokalnego układu dróg gminnych i dojazdowych.

Długość planowanej drogi wyniesie około 44 km. Na odcinku projektowanej drogi ekspresowej S19 zaprojektowano następujące węzły: "Sokółka Zachód", "Geniusze", "Straż", "Czarna Białostocka", "Wasilków" (istniejący - bez rozbudowy), "Białystok Północ" (istniejący — podlegający rozbudowie o brakujące łącznice), "Dobrzyniewo" (dobudowa łącznic i dodatkowych jezdni w ramach zakresu decyzji z 2015 r.) oraz budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego.

Trasa nie będzie oddziaływać na obszary Natury 2000

Według badań środowiskowych budowa drogi ekspresowej może powstać w wariancie przez Puszczę Knyszyńską. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, tj. obszar Natura 2000 Ostoja Knyszyńska oraz obszar Natura 2000 Puszcza Knyszyńska, na terenie których częściowo realizowane będzie planowane przedsięwzięcie.

Co więcej, GDOŚ zadecydował, że w korytarzu ekologicznym wybudowane zostaną 3 przejścia dla zwierząt średnich i 8 przejść dla zwierząt dużych i średnich. Na odcinku od doliny Sokołdy do miejscowości Czarna Białostocka o długości ok. 5,5 km zlokalizowane zostaną 3 przejścia dla zwierząt, w tym 2 przejścia górne i 1 przejście dolne dla zwierząt średnich. Na dalszym odcinku kolizji z obszarem korytarza ekologicznego długości 17 km wybudowanych zostanie 7 obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt (5 dla zwierząt dużych, w tym 3 górne) i 2 przejścia dla zwierząt średnich.

GDOŚ zajmował się tą sprawą po odwołaniach od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Decyzja jest ostateczna, ale wciąż nieprawomocna. Zainteresowane strony mogą jeszcze zaskarżyć decyzję GDOŚ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1453 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39