Są wolne stanowiska w urzędzie miejskim. Jakie stawki proponuje prezydent?

2022.06.23 12:20
Prezydent miasta Tadeusz Truskolaski ma kilka wolnych stanowisk pracy w białostockim magistracie. Kto może się o nie starać oraz jakie są zarobki?
Są wolne stanowiska w urzędzie miejskim. Jakie stawki proponuje prezydent?
Fot: Malwina Witkowska

Podinspektor ds. przygotowania inwestycji

Pierwszym z oferowanych stanowisk jest podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Departamencie Inwestycji. Do jego funkcji należałoby: przygotowanie dokumentów w zakresie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej planowanych inwestycji oraz ich realizację, przygotowanie umów o prace projektowe i na wykonanie robót budowlanych, przygotowanie do podpisu umów oraz ewentualnych aneksów do tych umów, czy prowadzenie wszelkich spraw związanych z przygotowaniem inwestycji.

Niezbędnymi wymaganiami jest: obywatelstwo polskie; wykształcenie wyższe techniczne lub o kierunku: prawo, ekonomia, lub inne wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie Prawa zamówień publicznych; a także niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na tym stanowisku, a w szczególności przepisów ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 3100-3300 zł.

Główny specjalista ds. nadzoru budowlanego

Prezydent ma dwa stanowiska głównego specjalisty do spraw nadzoru budowlanego w branży budowlanej w Departamencie Inwestycji. Do ich zadań należałoby przede wszystkim pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w zakresie prawidłowego przebiegu prac budowlanych podczas realizacji poszczególnych inwestycji – od momentu wprowadzenia wykonawcy na budowę do odbioru końcowego.

Jeżeli chodzi no wymagania niezbędne jest to m.in. wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: budownictwo lub pokrewne oraz co najmniej czteroletni staż pracy, a także uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej z możliwością kierowania robotami budowlanymi w obiektach budowlanych.

Dodatkowym atutem będzie znajomość przepisów ustaw: prawo budowlane, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także przynależność do właściwej izby inżynierów.

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 3800-4400 zł.

Praca w BKM

Kolejnym wolnym stanowiskiem jest podinspektor w Zarządzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Do jego zadań należałoby m.in. inicjowanie nowoczesnych technologii w zakresie przewozów i infrastruktury komunikacyjnej, testowanie nowych rozwiązań technologicznych, obsługa strony internetowej, publikacja informacji i komunikatów, opracowywanie cenników, regulaminów przewozu, materiałów informacyjnych, nadzór nad informacjami dotyczącymi BKM na innych stronach internetowych i ich weryfikacja oraz ewentualne poprawki we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za ich prowadzenie, a także przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje i postulaty napływające od pasażerów.

Niezbędnym wymaganiem na tym stanowisku jest m.in. wykształcenie wyższe – preferowane o kierunku: inżynieria transportu, logistyka, informatyka, elektronika, grafika komputerowa, a także pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Dodatkowym atutem będzie znajomość przepisów ustaw: prawo przewozowe, o publicznym transporcie zbiorowym, o finansach publicznych, kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, a także znajomość sieci transportu publicznego na obszarze działalności Białostockiej Komunikacji Miejskiej i biegła znajomość Microsoft Excel.

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 3100-3300 zł.

Stanowiska w Departamencie Rachunkowości

W magistracie są także dwa wolne stanowiska podinspektora w Departamencie Rachunkowości. Do podstawowych funkcji jest m.in. sprawdzanie poprawności i kompletności dokumentów finansowo-księgowych, obsługa finansowo-księgowa wydatków i dochodów miasta, windykacja należności pieniężnych, sporządzanie sprawozdań budżetowych i prowadzenie kasy urzędu.

Niezbędnym wymaganiem do rozpoczęcia pracy jest wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, administracja lub wyższe magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, a także niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zapunktować może z kolei znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, doświadczenie zawodowe w administracji publicznej z zakresu księgowości i znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 3100-3300 zł.

Praca w Departamencie Finansów

Aplikować można także na dwa wolne stanowiska podinspektora w Departamencie Finansów Miasta. Do funkcji podstawowych należy m.in. przyjmowanie informacji oraz deklaracji podatkowych, ustalanie wymiaru oraz określanie wysokości zobowiązania podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ulg podatkowych.

Wśród wymagań niezbędnych możemy wymienić wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub zarządzanie, a także pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Z kolei dodatkowym wymaganiem może być znajomość przepisów ustaw tj. ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych. Zapunktuje również otwartość w podejściu do podatnika i znajomość obsługi komputera.

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 3100-3300 zł.

Inspektor w Zarządzie Dróg Miejskich

Pośród aktualnych wolnych ofert pracy jest również stanowisko inspektora w Zarządzie Dróg Miejskich w Białymstoku. Do jego zadań należałoby prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, przejazdami pojazdów nienormatywnych i ewidencją gruntów.

Aby zająć takie stanowisko konieczne jest wykształcenie wyższe: techniczne budowlane lub inżynieria sanitarna oraz co najmniej trzyletni staż pracy, a także niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowymi wymaganiami jest znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na tym stanowisku, a w szczególności przepisów ustaw: prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane, o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego. Plusem będzie umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 3200-3500 zł.

Inspektor z nieco większymi obowiązkami

Ostatnim stanowiskiem jest również inspektor w Zarządzie Dróg Miejskich, jednak ma on znacznie więcej podstawowych funkcji do wykonania. Są nimi m.in.: prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych oraz działek drogowych dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg; udzielanie informacji i odpowiedzi z zakresu prowadzonych spraw i czuwanie nad przebiegiem i terminowością spraw, aż do ich ostatecznego zakończenia.

Urząd miejski jako niezbędne wymagania wymienia m.in. wykształcenie wyższe, preferowane: techniczne budowlane, prawo, administracja oraz co najmniej trzyletni staż pracy.

Dodatkowym atutem będzie znajomość m.in. prawa miejscowego, zarządzenia ws. zasad i sposobu udostępniania nieruchomości Gminy Miasto Białystok położonych w śródmiejskiej przestrzeni publicznej.

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 3200-3500 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych ofert pracy można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1168 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39