Straż Miejska rekrutuje. Można się zgłaszać

2022.03.10 16:57
Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku ogłasza nabór na 10 stanowisk aplikanta. Zgłoszenia są przyjmowane do 1 kwietnia.
Straż Miejska rekrutuje. Można się zgłaszać
Fot: Straż Miejska w Białymstoku

Straż Miejska przyjmie 10 aplikantów

Do 1 kwietnia mogą zgłaszać się osoby, które chciałyby pracować w Straży Miejskiej w Białymstoku. Zatrudnieni do służby będą odpowiedzialni za ochronę porządku publicznego wynikającą z ustaw oraz aktów prawa miejscowego. To znaczy, że będą pilnować porządku w miejscach publicznych, zabezpieczać miejsca zdarzeń czy kontrolować ruch drogowy.

Szansę na przyjęcie do służby mają osoby powyżej 21. roku życia z przynajmniej średnim wykształceniem, które posiadają polskie obywatelstwo i mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kandydat powinien też cieszyć się nienaganną opinią i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Musi również być sprawny pod względem psychicznym i fizycznym. Dodatkowym atutem jest znajomość kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu wykroczeń, ustawy o strażach gminnych, ustawy o samorządzie gminnym i prawo jazdy kat. B. Premiowane będzie także umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz dyspozycyjność, a także praktyczna znajomość samoobrony.

Zainteresowani muszą przygotować list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub CV, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu polskiego obywatelstwa, oświadczenie o niekaralności oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy. Należy także dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły, dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do zajęć z wychowania fizycznego z elementami siłowymi.

Zainteresowani pracą w Straży Miejskiej będą musieli ponadto przejść test sprawności fizycznej. Mężczyźni przebiegną dwa dystanse - na 100 metrów i na 1000 metrów, wykonają skrętoskłony w czasie 1 minuty oraz skok w dal w miejsca obunóż, natomiast kobiety pobiegną na 60 i na 600 metrów i również wykonają skrętoskłony w czasie 1 minuty oraz skok w dal obunóż.

Dokumenty można składać do 1 kwietnia

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach do 1 kwietnia bieżącego roku. Należy na nich umieścić imię i nazwisko oraz dopisek „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- aplikant” i dostarczyć do Straży Miejskiej w Białymstoku przy ul. Składowej 11 p. 310.

Kandydat, który zostanie zatrudniony może liczyć na pierwszą umowę o pracę na czas określony do 12 miesięcy. Praca będzie odbywała się w systemie zmianowym – w porze nocnej i dziennej.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji. Numer telefonu należy zawrzeć w kwestionariuszu osobowym lub cv.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1027 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39