Straż miejska rekrutuje. Na pracę może liczyć 10 osób

2020.03.04 15:58
Pierwsza umowa na rok, praca w systemie zmianowym, test sprawności, wśród zadań ochrona porządku w miejscach publicznych - białostocka straż miejska zatrudni 10 aplikantów. Dokumenty można składać do końca marca.
Straż miejska rekrutuje. Na pracę może liczyć 10 osób
Fot: Straż Miejska w Białymstoku

Czym będzie zajmować się aplikant?

Straż Miejska w Białymstoku ogłasza nabór kandydatów na 10 stanowisk aplikanta. Do jego obowiązków będzie należała między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego oraz zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Zatrudnienie jest na umowę o pracę - zawartą na czas określony do 12 miesięcy. Trzeba mieć świadomość, że jest to praca w systemie zmianowym w porze dziennej i nocnej.

Jakie wymagania musi spełnić?

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać: wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Mile widziana jest też znajomość kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i kodeksu wykroczeń, a także ustawy o strażach gminny oraz o samorządzie gminnym. Premiowane będzie również posiadanie prawa jazdy kat. B, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz dyspozycyjność, a także praktyczna znajomość samoobrony.

Kandydaci będą musieli ponadto przejść test sprawności fizycznej. Mężczyźni przebiegną dwa dystanse - na 100 metrów i na 1000 metrów, wykonają skrętoskłony w czasie 1 minuty oraz skok w dal w miejsca obunóż, natomiast kobiety pobiegną na 60 i na 600 metrów i również wykonają skrętoskłony w czasie 1 minuty oraz skok w dal obunóż.

Jakie są niezbędne dokumenty?

Osoby chcące zatrudnić się w straży miejskiej muszą złożyć list motywacyjny oraz CV. Dodatkowo koniecznych jest kilka oświadczeń: o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o niekaralności (wybrana osoba będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego).

Do tego dochodzą kserokopie świadectwa ukończenia szkoły, dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę.

Na koniec jest jeszcze wymagane zaświadczenie - wystawione przez lekarza sportowego - o zdolności do zajęć z wychowania fizycznego z elementami siłowymi oraz przechodzenia sprawdzianów w tym zakresie.

Kiedy i gdzie można złożyć swoją aplikację?

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonych kopertach do dnia 31 marca 2020 roku w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Składowej 11 w Białymstoku. Należy pamiętać, że aplikacje niekompletne albo po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

O terminie dalszej rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

1682 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39