Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej. Kandydaci mogą zgłaszać się do końca stycznia

2022.01.20 11:17
Do 31 stycznia trwa nabór do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim. Przyjętych zostanie 26 osób.
Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej. Kandydaci mogą zgłaszać się do końca stycznia
Fot: podlaska KAS

Do końca stycznia trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej

Trwa nabór do Służby Celno-Skarbowej w naszym regionie. Poszukiwane są osoby na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do komórek Delegatury w Suwałkach Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Referat Kontroli Celno-Skarbowej Rynku, Oddział Celny w Augustowie, Oddział Celny w Suwałkach) oraz do komórek Delegatury w Białymstoku Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Oddział Celny w Bobrownikach, Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy, Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy).

Osoby, które chciałyby zostać przyjęte muszą mieć polskie obywatelstwo, dobry stan zdrowia (odpowiedni do zajmowanego stanowiska) i przynajmniej średniej wykształcenie. Kandydaci nie mogą być karani za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i muszą w pełni korzystać z praw publicznych. Jednym z wymogów jest też nieposzlakowana opinia.

Należy pamiętać, iż funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej nie mogą być osoby, które pełniły służbę zawodową, pracowały lub współpracowały w określonych przepisami organach bezpieczeństwa państwa. Dlatego od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia w tym zakresie.

Rekrutacja do służby składa się z kilku etapów. Na początku weryfikowane są złożone dokumenty. Później kandydaci piszą test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych. Następnie przeprowadzany jest test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby. Kolejnym krokiem jest test sprawności fizycznej i test kompetencyjny, który pozwala na ocenę kandydata m.in. pod kątem gotowości do nauki, orientacji na klienta czy też gotowości do zmian.

Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym.

Czym zajmują się funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej?

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci do służby będą odpowiedzialni za wykonywanie zadań dotyczących przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Zajmą się też zadaniami związanymi z udzielaniem koncesji i zezwoleń odnośnie gier hazardowych. Będą także rozpoznawać, zapobiegać oraz wykrywać przestępstwa i wykroczenia skarbowe raz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów, ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują także ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w Służbie Celno-Skarbowej w woj. podlaskim funkcjonującej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej mogą zgłaszać się do końca stycznia.

Dokumenty (wzory i wykaz dostępne na stronie podlaskiej KAS) należy składać w wersji:
- papierowej na adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Branickiego 9, 15-085 Białystok, z dopiskiem: Nabór SCS;
- elektronicznej - na elektroniczną skrzynkę podawczą Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku na platformie ePUAP, opatrując składane pismo podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym;

Co oferuje służba?

Osoby, które zostaną przyjęte do służby mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, jasną ścieżkę kariery zawodowej (od aplikanta do inspektora), uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień od ok. 3.406,20 zł brutto, nagrodę roczną, czyli tzw. „trzynastkę”, nagrody jubileuszowe oraz dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy.

Zatrudnieni w Służbie Celno-Skarbowej mogą także liczyć na możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby, dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby, a także na świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, zapomogę - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych itp.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1273 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39