729 osób online

W Podlaskiem jest mniej bezrobotnych, mniej mieszkań, ale za to są wyższe zarobki

2022.08.05 09:38
Urząd Statystyczny w Białymstoku opracował dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego. Zbadał takie sektory jak rynek pracy, wynagrodzenia, czy budownictwo. Jakie wnioski można z nich wyciągnąć?
W Podlaskiem jest mniej bezrobotnych, mniej mieszkań, ale za to są wyższe zarobki
Fot: Malwina Witkowska

Polacy zarabiają więcej

W czerwcu tego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło poziom 5682,41 zł, czyli o 15,5% wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r.

W pierwszym półroczu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 5585,67 zł, czyli o 14,7% wyższym niż przed rokiem. W porównaniu z okresem od stycznia do czerwca ubiegłego roku wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń wystąpił we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw, przy czym najwyższy odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 26,7%), informacji i komunikacji (o 24,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 22,9%), budownictwie (o 21,1%) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (o 16,6%).

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy wynagrodzenie zdecydowanie wyższe od przeciętnego w województwie podlaskim otrzymali pracujący w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 24,9%), informacja i komunikacja (o 24,5%), budownictwo (o 22,2%), a także działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 14,1%).

Według danych urzędu statystycznego, wynagrodzenia znacznie poniżej średniego uzyskali zatrudnieni w jednostkach zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią (o 30,2%) oraz administrowaniem i działalnością wspierającą (o 28,8%).

Na rynku coraz mniej mieszkań

W czerwcu 2022 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, zmniejszyła się liczba mieszkań oddanych do użytkowania (o 28,8%), mieszkań, na których realizację wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 46,5%) oraz liczba lokali mieszkalnych, których budowę rozpoczęto (o 8,8%).

Według wstępnych danych, w czerwcu 2022 r. przekazano do użytkowania 435 mieszkań, czyli o 176 mniej niż przed rokiem. W badanym miesiącu w budownictwie indywidualnym oddano do użytkowania 189 mieszkań (43,4% ogółu), a w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 246 mieszkania (56,6%). Przed rokiem udział tych form budownictwa wyniósł odpowiednio 34,9% i 45,0%. Mieszkania oddane do użytkowania w województwie podlaskim w czerwcu 2022 r. stanowiły 2,4% ich ogólnej liczby w kraju.

"W pierwszym półroczu oddano do użytkowania 3248 mieszkań, czyli o 491 (o 13,1%) mniej niż rok wcześniej. Przekazali je budujący z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem, inwestorzy indywidualni oraz inwestorzy budownictwa komunalnego. Spadek liczby zrealizowanych mieszkań w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wystąpił w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – o 14,3%, natomiast wzrost odnotowano w budownictwie indywidualnym – o 0,4%. W omawianym okresie w województwie podlaskim oddano do użytkowania 3,0% ogółu mieszkań zrealizowanych w Polsce" - informuje Urząd Statystyczny w Białymstoku.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w mieście Białystok (1077) oraz powiecie białostockim (970). Najmniej wybudowano ich w powiatach: monieckim (19), siemiatyckim (21) oraz hajnowskim (24). Mieszkania o największej przeciętnej powierzchni użytkowej powstały w powiatach: monieckim (193,7 m2), zambrowskim (180,4 m2), suwalskim (173,1 m2), grajewskim (168,0 m2) oraz bielskim (165,9 m2), zaś mieszkania o najmniejszej przeciętnej powierzchni użytkowej oddano do użytkowania w miastach: Białystok (63,1 m2), Suwałki (68,4 m2) oraz Łomża (76,4 m2).

Zatrudnienie w Podlaskiem

W odniesieniu do pierwszego półrocza 2021 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia miał miejsce m.in. w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 13,4%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 9,8%), górnictwo i wydobywanie oraz transport i gospodarka magazynowa (po 9,1%), a także przetwórstwo przemysłowe (o 3,2%). Spadek wystąpił natomiast w administrowaniu i działalności wspierającej (o 18,2%), informacji i komunikacji (o 5,3%) oraz obsłudze rynku nieruchomości (o 2,2%).

"Wśród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, najwyższy wzrost zatrudnienia stwierdzono w działalności związanej z produkcją pozostałego sprzętu transportowego (o 9,8%), transporcie lądowym i rurociągowym (o 9,0%), gastronomii (o 8,9%), produkcji mebli (o 5,5%), a także w handlu detalicznym (o 4,3%)" - czytamy w najnowszym opracowaniu białostockiego urzędu statystycznego.

Niższe niż przed rokiem zatrudnienie odnotowano przede wszystkim w podmiotach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 5,3%), produkcją odzieży (o 3,5%), produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 3,3%), robotami budowlanymi specjalistycznymi (o 2,3%) oraz obsługą rynku nieruchomości (o 2,2%).

Najwyższa stopa bezrobocia jest w powiecie kolneńskim

W całym województwie na końcu czerwca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wynosiła 31165 osób i była o 1123 osoby (o 3,5%) niższa niż w końcu maja 2022 r. i o 4812 osób (o 13,4%) niższa od zanotowanej rok wcześniej. Kobiety stanowiły 46,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,5% i zmniejszyła się w stosunku do zanotowanej w końcu poprzedniego miesiąca (o 0,2 p. proc.) i w skali roku (o 1.0 p. proc.).

Powiatem o najwyższej stopie bezrobocia był kolneński (12,8%). Wysoką wartość analizowanego wskaźnika zanotowano również w powiatach sejneńskim (10,4%) i grajewskim (10,2%). Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: bielskim (3,1%), suwalskim (3,6%) i łomżyńskim (3,7%) oraz w mieście Suwałki (4,8%). W ciągu roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach województwa podlaskiego, przy czym najbardziej w powiatach: białostockim, grajewskim, sokólskim i łomżyńskim (po 1,4 p. proc.) oraz bielskim (o 1,3 p. proc.).

W czerwcu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 2811 osób bezrobotnych, czyli o 11,0% mniej niż przed miesiącem, ale o 15,9% więcej niż przed rokiem.

"W ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zmniejszył się udział osób rejestrujących się po raz kolejny (o 2,8 p. proc. do 75,9%). Spadł również odsetek absolwentów (o 1,0 p. proc. do 7,1%) i osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 0,5 p. proc. do 2,8%). Zwiększył się natomiast udział cudzoziemców (o 7,6 p. proc. do 8,4%) oraz osób dotychczas niepracujących (o 5,5 p. proc. do 19,3%). W ujęciu rocznym wzrosła liczba osób niepełnosprawnych (o 23,5%), zaś spadła liczba osób bezrobotnych do 30. roku życia (o 20,9%), długotrwale bezrobotnych (o 12,7%) i powyżej 50. roku życia (o 9,7%)" - informuje Urząd Statystyczny w Białymstoku.

W czerwcu do urzędów pracy zgłoszono 1582 oferty zatrudnienia, czyli aż o 776 mniej niż przed miesiącem i o 544 mniej niż rok wcześniej. Na końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało 21 bezrobotnych (przed miesiącem 17, a przed rokiem 20).

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.