Wypadek przy pracy. Jak ubiegać się o rentę?

2023.04.07 10:04
Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy lub otrzymał decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W Podlaskiem 1,2 tys. osób otrzymuje takie świadczenia.
Wypadek przy pracy. Jak ubiegać się o rentę?
Fot: Pixabay

Wymagane dokumenty

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy można pobrać ze strony www.zus.pl. Formularz dostępny jest również w każdej placówce ZUS w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów.

Do wniosku należy dołączyć informację o okresach składkowych i nieskładkowych wraz z dokumentami potwierdzającymi okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej. Ponadto konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających osiągane wynagrodzenie, a także zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentację medyczną.

Wymaganymi dokumentami są również: wywiad zawodowy, jeżeli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku, bądź decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

Dokumenty należy złożyć nie później niż 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego albo wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

W całym kraju ZUS wypłaca blisko 64 tys. takich świadczeń, a w województwie podlaskim 1,2 tys.

Gdzie i jak złożyć dokumenty?

Wniosek o rentę można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS. Można również skorzystać z pośrednictwa: operatora pocztowego, płatnika składek, polskiego urzędu konsularnego lub formy dokumentu elektronicznego przez PUE.

- Zdarzają się sytuacje, w których świadczenie nie przysługuje. Na przykład, jeśli wypadek w pracy jest skutkiem wyłącznego złamania przez poszkodowanego przepisów o ochronie życia i zdrowia, zwłaszcza gdy nastąpiło to umyślnie lub z powodu jego rażącego niedbalstwa. Renta wypadkowa nie przysługuje również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ZUS wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jeśli decyzja nie będzie zadowalająca, przysługuje od niej odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

- W razie posiadania uprawnień do emerytury renta może być wypłacana wraz z tą emeryturą. Wówczas uprawniony może otrzymywać półtora świadczenia, pod warunkiem nieosiągania przychodu – dodaje rzeczniczka.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1749 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39