Jak w tym roku będzie wyglądała rekrutacja do szkół ponadpodstawowych?

2020.05.20 11:22
Nowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych powstał, gdyż zmieniono termin egzaminów ósmoklasisty. Na złożenie wniosków o przyjęcie jest czas do 10 lipca. Listy kandydatów zostaną ogłoszone 12 sierpnia.
Jak w tym roku będzie wyglądała rekrutacja do szkół ponadpodstawowych?
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Minister Edukacji Narodowej ustalił harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych. Dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

- od 15 czerwca do 10 lipca – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły;

- od 31 lipca – do 4 sierpnia – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować;

- od 15 do 22 czerwca będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły (do 10 lipca) oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (do 4 sierpnia).

Ogłoszenie list

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia.

Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się również za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenia

Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września.

Nieprzedłożenie do 25 września zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia.

Angelika Dorf
angelika.dorf@bialystokonline.pl

727 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39