Młodzi twórcy mogą ubiegać się o stypendium. Mają czas do końca kwietnia

2020.04.01 15:44
Do 30 kwietnia młode osoby, zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku.
Młodzi twórcy mogą ubiegać się o stypendium. Mają czas do końca kwietnia
Fot: pixabay.com

Stypendia będą możliwe do zrealizowania w drugim półroczu 2020 r. (tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.).

Stypendia mogą być przyznane osobom działającym na terenie Białegostoku, które nie ukończyły 35 roku życia, w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury. Projekt stypendialny, będący przedmiotem wniosku, musi być przyporządkowany do jednej z powyższych dziedzin.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: dane osobowe wnioskodawcy, program stypendium i harmonogram pracy, obejmujący: zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji stypendium, przewidywane rezultaty realizowanego stypendium, uzasadnienie celowości przyznania stypendium, w tym wykazujące związek z Białymstokiem, informację o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i najważniejszych osiągnięciach (zrealizowane projekty, wystawy, prezentacje, publikacje, nagrody, wyróżnienia, itp.), przedstawioną chronologicznie, wysokość wnioskowanej kwoty stypendium, informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. Projekty powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności. Wytworzone dzieła (np. publikacje, albumy muzyczne), dobra kultury lub inne wyniki uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się na stronie: www.stypendia-bialystok.pl. Wnioski z dopiskiem "stypendia artystyczne" należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Kultury, Promocji i Sportu, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Decyduje data stempla pocztowego.

W związku z sytuacją epidemii i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Miejskiego wnioski stypendialne (w zamkniętej kopercie z dopiskiem "stypendia artystyczne") można też składać w przedsionku głównego wejścia do budynku Urzędu przy ul. Słonimskiej 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30–14.30, w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 509 200 556, 509 200 550.

Anna Dycha
anna.d@bialystokonline.pl

936 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39