Pieniądze dostaną dzieci z rodzin zastępczych i domów pomocy społecznej

2020.07.24 15:00
W piątek (24.07) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał umowy z samorządowcami. Dotyczyły one wsparcia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 oraz wsparcia finansowego domów pomocy społecznej.
Pieniądze dostaną dzieci z rodzin zastępczych i domów pomocy społecznej
Fot: Angelika Dorf
Bohdan Paszkowski podpisał umowy z samorządowcami

Dzieci w pieczy zastępczej

Głównym celem projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

- Zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami i sprzętu audiowizualnego);
- Zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych);
- Zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W województwie podlaskim pieczą zastępczą objętych jest 1754 dzieci, z czego w instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze) przebywa 354 dzieci, w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze) przebywa łącznie 1400 dzieci (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.).

W ramach projektu wsparciem planuje się objąć ok. 3000 osób (dzieci, opiekunów, kadry).

Domy pomocy społecznej

Środki przyznane na działalność domów pomocy społecznej przyznała minister rodziny, pracy i polityki społecznej z rezerwy celowej budżetu państwa. Dotacje otrzymają wszystkie placówki w województwie podlaskim (również te, w których nie przebywają mieszkańcy "dotowani").

Przy podziale dofinansowania brano pod uwagę liczbę miejsc w poszczególnych domach pomocy społecznej oraz liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Wysokość dotacji z budżetu państwa stanowi nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania (wymagany jest udział własny samorządu w wymiarze co najmniej 20% kosztu realizacji zadania). Pieniądze mogą być przeznaczone zarówno na samą działalność placówek, jak i wynagrodzenia pracowników.

Angelika Dorf
angelika.dorf@bialystokonline.pl

919 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39