Praca w budżetówce. Jest sporo ofert, także na wysokie stanowiska

2024.01.24 09:54
Wiele ofert pracy pojawiło się w ostatnim czasie w urzędach czy ZUS-ie. Niektóre dotyczą nawet tych wysokich stanowisk.
Praca w budżetówce. Jest sporo ofert, także na wysokie stanowiska
Fot: ESD

Osoby szukające pracy w budżetówce mogą składać dokumenty na wiele różnych stanowisk. W ostatnim czasie pojawiło się bowiem sporo nowych ofert.

Oferty pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Aktualnie w białostockim ZUS-ie są dwie oferty zatrudnienia. Poszukiwana jest osoba do spraw wypłat i statystyki, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie danych i dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz innych świadczeń. Kandydat powinien mieć średnie wykształcenie, mile widziane wyższe (ekonomia, administracja publiczna, polityka społeczna, zarządzanie). Atutem będzie też przynajmniej rok doświadczenia w pracy z obsługą świadczeń emerytalno-rentowych. Wymaganiami dodatkowymi są: umiejętność obsługi pakietu MS Word, Excel na poziomie zaawansowanym, umiejętność komunikacji i współpracy oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Plusem będzie także znajomość przepisów przydatnych na tym stanowisku. Oferta jest ważna do końca stycznia.

Do 24 stycznia mogą zgłaszać się osoby, chcące pracować na stanowisku ds. przyznawania świadczeń dla rodzin. Pracownik na tym stanowisku opracowuje sprawy związane ze świadczeniami na rzecz rodzin: dobry start (300+), świadczenie wychowawcze (500+), rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Szansę na pracę ma osoba ze średnim wykształceniem (preferowane wyższe na kierunkach: ekonomia, (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia społeczne). Mile widziane jest też minimum półroczne doświadczenie pracy w ZUS. Należy podkreślić, że ZUS poszukuje aż 23 pracowników na to stanowisko.

Pracodawca ze swojej strony oferuje zatrudnienie na umowę o pracę, ruchome godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, premie kwartalne, nagrody jubileuszowe, "trzynastki" oraz świadczenia z ZFŚS w tym dopłatę do wypoczynku i zajęć sportowych. 

Zainteresowani pracą w ZUS mogą aplikować, wypełniając i wysyłając formularz, który dostępny jest na stronie urzędu.

Konkurs na stanowisko dyrektora BCE

Prezydent Białegostoku ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Białostockiego Centrum Edukacji przy ul. Ciepłej 32. Udział w nim mogą wziąć osoby, które  spełniają wymagania określone w rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, szkole podstawowej, ponadpodstawowej czy innej placówce. O stanowisko to mogą się starać osoby będące nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi, które m.in. posiadają wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy pedagogicznej lub dydaktycznej. Wymogiem jest też bardzo dobra ocena pracy, pełna zdolność czynności prawnych i niekaralność.

Oferty kandydatów z załączonymi dokumentami (wykaz dostępny jest na bip.bialystok.pl) należy składać osobiście lub drogą pocztową w Urzędzie Miejskim Departament Edukacji przy ul. Legionowej 7. 

Podinspektor w Zarządzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Poszukiwany jest podinspektor w Zarządzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, który będzie zajmował się m.in. wydawaniem imiennych elektronicznych kart miejskich oraz ich duplikatów, zapisywaniem i aktualizacją na imiennych elektronicznych kartach miejskich uprawnień do posiadanych ulg i zwolnień z opłat za przejazd komunikacją oraz rozpatrywaniem wniosków o udział w w programach: Białostocka Karta Dużej Rodziny oraz Karta Dużej Rodziny.

Osoba, starająca się o pracę musi mieć polskie obywatelstwo, wyższe wykształcenie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Nie może być też karana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pracodawca oferuje pierwszą umowę o pracę na czas określony do sześciu miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 4400-4600 zł brutto. 

Aplikacje należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok – w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnaturą: BKP-I.210.5.2024 oraz dopiskiem: "Nabór na stanowisko podinspektora w Zarządzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej" do 29 stycznia.

Trzy stanowiska podinspektora w Departamencie Skarbu

Poszukiwane są trzy osoby, do Departamentu Skarbu, które będą zajmowały się m.in. prowadzeniem praw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu czy prowadzeniem w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami postępowań związanych z przeniesieniem własności przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu spełniać będzie wymogi działki budowlanej. Pracownicy będą też współpracować z Zarządem Mienia Komunalnego i występować w imieniu Miasta jako strona w postępowaniach o ustalenie odszkodowania za nieruchomości nabyte pod drogi publiczne. 

Szansę na zatrudnienie mają osoby z wykształceniem wyższym (preferowane prawnicze lub administracyjne), polskim obywatelstwem, niekarane, które mają pełną zdolność do czynności prawnych. 

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 4400 – 4600 zł.

Chętni mogą składać dokumenty stacjonarnie w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 lub drogą pocztową do 29 stycznia. 

Dwie oferty dla informatyków w Dziale Rozwoju Systemów i Usług Serwerowych

Są dwa wolne stanowiska informatyka w Dziale Rozwoju Systemów i Usług Serwerowych, Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej. Osoby na tym stanowisku będą m.in. zajmowały się administracją usługami katalogowymi Active Directory, w szczególności w zakresie zarządzania kontami użytkowników, grupami zabezpieczeń, administracją polisami GPO i usługami DNS oraz wgrywanie poprawek bezpieczeństwa serwerowych systemów operacyjnych Windows Server. Do ich obowiązków będzie też należało prowadzenie ewidencji licencji związanych z infrastrukturą zarządzaną przez Dział Rozwoju Systemów i Usług Serwerowych oraz koordynowanie prac związanych z wdrożeniem rozwiązań chmurowych w zakresie jednostek miejskich. 

O pracę mogą starać się osoby z wykształceniem wyższym informatycznym (lub pokrewnym), mające prawo jazdy kat. B, polskie obywatelstwo i pełną zdolność do czynności prawnych. Wśród wymagań dodatkowych jest co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji systemami IT, znajomość komponentów Azure Active Directory oraz znajomość przepisów związanych z realizacją zadań wykonywanych na ww. stanowisku, a w szczególności przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej.

Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane do 12 lutego w w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 13 lok.7U (można je złożyć stacjonarnie bądź wysłać pocztą). 

Osoby zatrudnione mogą liczyć na pierwszą umowę o pracę zawartą na na czas określony do trzech miesięcy z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale 5200 - 5600 zł plus dodatki zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.

Zastępca dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku poszukiwany

Marszałek Województwa Podlaskiego ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko zastępcy dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Na pracę ma osoba, która spełnia następujące wymagania: posiada polskie obywatelstwo oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która jest niekaralna, ma nieposzlakowaną opinię i wyższe wykształcenie. Musi mieć też minimum czteroletni staż pracy ogółem i mieć doświadczenie w kierowaniu zespołem. Powinien także znać przepisy potrzebne na tym stanowisku.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zajmowała się nadzorem oraz kierowaniem pracą Departamentu Polityki Informacyjnej. Będzie m.in. prowadzić sprawy związane z uczestnictwem Województwa w organizacjach samorządu terytorialnego, fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach, organizować uroczystości (w szczególności z okazji świąt narodowych i rocznic), koordynować wizyty zagraniczne marszałka i współpracować z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie publikacji informacji na portalu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem przez kandydata imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Polityki Informacyjnej BKP-I.210.16.2024.MS” do 29 stycznia.

Redakcja
24@bialystokonline.pl
980 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39