Scalanie gruntów – szansą na poprawę warunków gospodarowania gruntami rolnymi

2018.10.15 07:08
Rozdrobnione działki, o małej powierzchni, bez dostępu do dróg dojazdowych, często o niejasnej i skomplikowanej sytuacji prawnej – tak wygląda wiele podlaskich gospodarstw. Ale to ma się zmienić. Województwo ma ponad 4 mln euro na scalanie gruntów.
Scalanie gruntów – szansą na poprawę warunków gospodarowania gruntami rolnymi

W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego serdecznie zachęcam do aplikowania o środki na scalanie gruntów. Pieniądze na ten cel można otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w ramach działania: "Inwestycje w środki trwałe", podziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, na operacje typu: Scalanie gruntów wdrażane przez samorządy województw. Już niebawem ruszamy z kolejnym naborem. Na Państwa wnioski czekamy od 5 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. W najbliższym naborze Samorząd Województwa Podlaskiego dysponuje kwotą ponad 4 mln euro.

Tereny wiejskie w Polsce charakteryzują się niekorzystną strukturą obszarową. Wiele działek ewidencyjnych jest rozdrobnionych, o małej powierzchni, bez dostępu do dróg dojazdowych. W dodatku często mają niejasną i skomplikowaną sytuację prawną. Rozwiązaniem tego problemu jest scalanie gruntów.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o korzystniejszym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

To skomplikowana i pracochłonna procedura, ale dzięki niej uzyskuje się kształtne działki o dogodnym dojeździe oraz poprawioną meliorację. Efektem przeprowadzonych prac jest poprawa warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie oraz rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. W wyniku zmniejszenia liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się efektywniejsze gospodarowanie gruntami rolnymi, co wiąże się ze zmniejszeniem kosztów transportu oraz ułatwieniem mechanizacji upraw polowych.

W ramach przypomnienia kilka najważniejszych informacji o zasadach naboru i zakresie wsparcia.

Kto może być beneficjentem działania?

O pomoc może ubiegać się starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Jaka jest kwota i zakres wsparcia?

Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że nie wyższej niż równowartość:
1) 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym poniesionych na wykonanie prac scaleniowych;
2) 1900 euro na 1 ha scalanych gruntów poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego.
Jakie koszty podlegają refundacji?

Refundacji podlegają koszty związane między innymi z opracowaniem projektu scalenia, w szczególności dokonanie niezbędnych pomiarów, oszacowanie wartości gruntów, projekt rozmieszczenia nowych działek i sporządzenie całej dokumentacji geodezyjno-prawnej określanej mianem papierowej.

Refinansowane są także koszty zagospodarowania poscaleniowego, czyli tych przedsięwzięć, które są realizowane już po scaleniu. Na przykład są to koszty budowy lub przebudowy wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów, a także prac agrotechnicznych.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku odsyłam do strony internetowej www.prow.wrotapodlasia.pl lub do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Referatu Wdrażania Projektów, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7:30 do 15:30 oraz pod numerem telefonu 85 66 54 760 lub 723, 724, 725, 762.

Marszałek Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

1006 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39