Strategia rozwoju Polski Wschodniej przyjęta przez rząd

2013.07.16 00:00
Rada Ministrów przyjęła aktualizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Dokument ten określa kierunki naszego rozwoju i jest podstawą dla programów, z których w przyszłości będziemy mogli pozyskiwać środki unijne.
Strategia rozwoju Polski Wschodniej przyjęta przez rząd

Zapóźnienia społeczno-gospodarcze, wynikające w głównej mierze z uwarunkowań historycznych i peryferyjnego położenia, wymagają działań, które wpłyną na wzrost gospodarczy i społeczny makroregionu. W obecnym budżecie w tym celu do pięciu wschodnich województw skierowano wsparcie m.in. w postaci ponadregionalnego Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

- Skala wyzwań stojących przed makroregionem sprawia, że niezbędna jest kontynuacja i intensyfikacja działań publicznych na jego rzecz. Pozwoli na to zaktualizowana Strategia – mówiła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Odnowiona Strategia identyfikuje główne atuty, w oparciu o które Polska Wschodnia może skutecznie budować swoje przewagi konkurencyjne, zwracając również uwagę na bariery utrudniające jego rozwój. Koncentruje się na trzech szansach. Pierwsza to podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki (m.in. poprzez wzmacnianie potencjału sektora nauki i badań oraz przedsiębiorczości); druga dotyczy aktywizacji zasobów pracy i poprawy jakości kapitału ludzkiego (poprzez podnoszenie umiejętności i kompetencji kadr, sprzyjanie włączeniu społecznemu); trzecią może być budowanie powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym otoczeniem (efektywna infrastruktura komunikacyjna, transportowa i elektroenergetyczna).

Jednym z instrumentów realizacji zaktualizowanej Strategii będzie Program Polska Wschodnia 2014-2020. Przewiduje on wsparcie aktywności przedsiębiorstw w obszarze B+R, również na arenie międzynarodowej, a także dofinansowanie współpracy firm w makroregionie. Ponadto w ramach Programu będą realizowane projekty infrastrukturalne w transporcie przyczyniające się przede wszystkim do poprawy dostępności do rynków pracy.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1139 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39