Białostocka profesura powiększa się. Nominacje otrzymały naukowczynie z UMB i PB

2021.12.31 12:45
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 grudnia 2021 r. Zyta Beata Wojszel z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk medycznych. Z kolei dr hab. inż. Jolanta Pauk z Politechniki Białostockiej otrzymała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna.
Białostocka profesura powiększa się. Nominacje otrzymały naukowczynie z UMB i PB
Fot: UMB / PB
Zyta Beata Wojszel / Jolanta Pauk

Zyta Beata Wojszel z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych, geriatrii i diabetologii.

Pracę naukową i zawodową rozpoczęła w Zakładzie Gerontologii AMB i w I Oddziale Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku pod kierownictwem prof. dr hab. Wojciecha Pędicha.

W 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych - za pracę doktorską, będącą wynikiem realizacji grantu promotorskiego KBN, została nagrodzona nagrodą naukową Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, PTG. W latach 1997-1998 uczestniczyła w studiach podyplomowych European Academy for Medicine of Ageing (Sion, Szwajcaria- stypendium Kurta Bosha) zakończonych nominacją na członka EAMA.

W 2010 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie autorskiej monografii naukowej pt.: "Geriatryczne zespoły niesprawności i usługi opiekuńcze w późnej starości. Analiza wielowymiarowa na przykładzie wybranych środowisk województwa podlaskiego".

W roku 2013 ukończyła studia podyplomowe Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

W 2004 r. na bazie nowo powołanego Oddziału Geriatrii Szpitala ZOZ MSWiA rozpoczęła działalność Klinika Geriatrii jako jednostka Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, kierowana przez prof. Barbarę Bień. Od 1 lipca 2021 r. prof. Zyta Beata Wojszel pełni funkcję jej kierownika.

Realizowana przez prof. Zytę Beatę Wojszel działalność naukowa ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje ona problematykę kliniczną z zakresu geriatrii, zdrowia publicznego oraz aspekty z pogranicza gerontologii klinicznej i społecznej.

Jolanta Pauk z Politechniki Białostockiej

Prof. Jolanta Pauk jest absolwentką kierunku automatyka i robotyka Wydziału Mechanicznego (2000). Stopień naukowy doktora (2005 r.) i doktora habilitowanego (2012 r.) w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna zdobyła w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Inżynierii Biomedycznej.

Jej dorobek naukowy od początku pracy na uczelni obejmuje ponad 160 prac naukowych, a zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień biomechaniki medycznej, diagnostyki chorób reumatycznych, data mining, bezprzewodowych systemów pomiarowych. W realizowanych badaniach naukowych dominuje charakterystyczny dla inżynierii biomedycznej aspekt diagnostyczny i terapeutyczny. Dorobek naukowy obejmuje również ponad 200 sporządzonych recenzji artykułów indeksowanych w Web of Science.

Prof. Jolanta Pauk prowadzi intensywną działalność w instytucjach, organizacjach i towarzystwach naukowych. Jest członkiem m.in.: Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN, a także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku inżynieria biomedyczna.

Prowadząc działalność związaną z kształceniem młodej kadry, prof. Jolanta Pauk była promotorem w dwóch zakończonych przewodach doktorskich. Sporządziła dziesięć recenzji rozpraw doktorskich (w tym pięć o zasięgu międzynarodowym) i dwie recenzje w postępowaniu o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.

W latach 2013-2019 pełniła rolę opiekuna naukowego koła studenckiego BiomCyberMedic na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Za działalność naukową była wielokrotnie nagradzana: nagrodą I stopnia Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie START, stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

963 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39