Bon na zasiedlenie - można dostać ponad 14 tys. zł

2023.07.31 14:09
Bon na zasiedlenie wynosi aktualnie 14,2 tys. zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku aktualnie trwa nabór wniosków.
Bon na zasiedlenie - można dostać ponad 14 tys. zł
Fot: Pixabay

Dla kogo bon?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną do 30. roku życia to możesz ubiegać się o bon na zasiedlenie, który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania

Udział w projekcie osoby młodej do 30 r. ż. każdorazowo będzie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych. W razie potrzeby poziom kompetencji będzie musiał zostać uzupełniony. Dodatkowo wsparcie osobom młodym do 30. roku życia powinno zostać udzielone w ciągu 4 miesięcy. Przy czym, okres 4 miesięcy w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25. roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25. roku życia od dnia przystąpienia do projektu.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku aktualnie trwa nabór wniosków. Można je składać: osobiście u pośrednika pracy, pocztą tradycyjną, elektronicznie przez epuap.gov.pl.

Bon na zasiedlenie wynosi aktualnie 14,2 tys. zł. Nabór realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), skierowany wyłącznie do osób do 30. roku życia.

Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie?

Starosta może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
- za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
- będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie są obowiązki wynikające z otrzymanego bonu?

Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany zostaniesz:
- do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
- do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
- do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków będziesz zobowiązany do określonej w przepisach prawa zwrotu kwoty bonu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

900 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39