Dodatek aktywizacyjny - ile wynosi i komu przysługuje?

2023.07.24 07:48
Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej, która podejmie pracę – samodzielnie lub w wyniku skierowania przez urząd pracy. Jednym z warunków pobierania tego dodatku jest pozostawanie w zatrudnieniu przez cały okres, na który świadczenie zostało przyznane.
Dodatek aktywizacyjny - ile wynosi i komu przysługuje?
Fot: Pixabay

Czym jest dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny został wprowadzony jako zachęta dla osób bezrobotnych, które pobierają zasiłek, aby aktywnie zaangażowały się w poszukiwanie pracy. Jest to świadczenie przyznawane przez urząd pracy osobom, które zarejestrowały się jako bezrobotne, ale po pewnym czasie podjęły zatrudnienie. Celem tego świadczenia jest wspieranie osób w trakcie aktywnego procesu powrotu na rynek pracy.

Ważne jest, że dodatek aktywizacyjny jest wypłacany przez urząd pracy dopiero po wyrejestrowaniu się osoby z urzędu, a także w okresie trwania zatrudnienia. Oznacza to, że osoba musi aktywnie uczestniczyć w procesie poszukiwania pracy i dopiero po znalezieniu zatrudnienia może starać się o to świadczenie.

Jednak warto podkreślić, że dodatek aktywizacyjny nie jest przyznawany wstecz, czyli nie jest przysługujący za okres, w którym osoba była bezrobotna przed podjęciem pracy. To oznacza, że jeśli ktoś złożyłby wniosek o dodatek po zakończeniu pierwszej umowy o pracę, nie otrzymałby go za ten wcześniejszy okres bezrobocia.

Komu przysługuje?

Osoby, które mają prawo do zasiłku i samodzielnie znalazły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, mogą ubiegać się o dodatek aktywizacyjny. Ten dodatek jest również dostępny dla tych, którzy podjęli zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy. Jednak w tym przypadku, aby otrzymać dodatek, warunkiem jest, że wynagrodzenie za tę pracę jest niższe niż minimalne wynagrodzenie.

Jeśli osoba podejmie zatrudnienie w ramach wykonywania robót publicznych z ramienia urzędu pracy lub prac interwencyjnych, nie będzie kwalifikować się do tego świadczenia. Wniosek o dodatek aktywizacyjny nie zostanie uwzględniony, jeśli osoba podejmie pracę u pracodawcy, u którego pracowała przed rejestracją w urzędzie pracy, w ramach ponownego zatrudnienia.

Inną sytuacją wykluczającą możliwość otrzymania dodatku aktywizacyjnego jest podjęcie pracy w trakcie przebywania na urlopie bezpłatnym. Warto również zaznaczyć, że osoba nie będzie uprawniona do dodatku aktywizacyjnego, jeśli między kolejnymi umowami o pracę zaistniała przerwa, podczas której osoba nie zarejestrowała się w urzędzie pracy.

Gdzie złożyć wniosek?

Aby uzyskać dodatek aktywizacyjny, należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przede wszystkim wniosek wymaga podania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dodatek. Następnie, w formularzu trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy podjęcie zatrudnienia nastąpiło z własnej inicjatywy, co ma kluczowe znaczenie przy ocenie kwalifikowalności do dodatku aktywizacyjnego.

Dodatkowo, wniosek wymaga podania danych pracodawcy oraz daty rozpoczęcia pracy, co pozwala ustalić związane z tym zatrudnieniem warunki. Warto również wskazać, że wnioskujący zobowiązuje się do przekazania informacji o swoim aktualnym stanie zatrudnienia Powiatowemu Urzędowi Pracy. Jest to ważne dla właściwego monitorowania sytuacji i kontynuacji wsparcia dla beneficjenta. Oczywiście, wniosek musi być podpisany przez wnioskującego i zawierać datę złożenia, co potwierdza autentyczność dokumentu.

Istnieją również inne sposoby na złożenie wniosku o dodatek aktywizacyjny. Można to zrobić osobiście, odwiedzając Powiatowy Urząd Pracy i składając dokument bezpośrednio. Alternatywnie, można przesłać wniosek pocztą.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2023 r.?

Dodatek aktywizacyjny jest wypłacany tylko przez połowę czasu, w którym osoba nadal mogłaby otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Oznacza to, że po określonym czasie, gdy przestaje przysługiwać zasiłek, dodatek aktywizacyjny również zostaje zawieszony.

Kwota dodatku aktywizacyjnego jest równa 50% wysokości zasiłku podstawowego. W 2023 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosi ona 652,10 zł netto. Ta suma stanowi wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych, które w pełni angażują się w proces powrotu na rynek pracy.

Warto podkreślić, że dodatek aktywizacyjny podlega opodatkowaniu. To oznacza, że osoby otrzymujące to świadczenie muszą uwzględnić je w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym, znane jako rozliczenie PIT (Podatek dochodowy od osób fizycznych). W deklaracji PIT należy dokładnie określić sumę otrzymanego dodatku aktywizacyjnego, aby uniknąć problemów z organami podatkowymi.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1515 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39