Które obszary Białegostoku wymagają rewitalizacji? Wyraź opinię

2023.05.24 10:27
Trwają pracę nad Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034. Pierwszy etapem przedsięwzięcia są konsultacje społeczne, w których udział mogą wziąć wszyscy białostoczanie a także m.in. organizacje pozarządowe.
Które obszary Białegostoku wymagają rewitalizacji? Wyraź opinię
Fot: Malwina Witkowska

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki. Po zrealizowaniu przez miasto programu rewitalizacji Białegostoku na lata 2017-2023, przyszedł czas na nieco bardziej złożony, 10-letni. Zatwierdzi go Rada Miasta w drodze uchwały.

Które obszary wymagają rewitalizacji?

W projekcie uchwały określono dwa zdegradowane podobszary: Centrum i Dojlidy oraz Starosielce (mapka określające dokładne lokalizacje znajduje się na stronie internetowej miasta). W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Białegostoku takie miejsca jak Park Planty, Park Konstytucji 3 Maja, Park Centralny, wzgórza św. Marii Magdaleny, św. Rocha, plac Niepodległości im. R. Dmowskiego, otoczenie rzeki Białej określono jako przestrzenie publiczne wymagające rewitalizacji. Dokument wskazuje także tereny zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, obszary przemysłowe i poprzemysłowe jako wymagające interwencji.

Potrzebę inwestycji w miejscach, które zostały wskazane jako zdegradowane, m.in.: węzeł intermodalny, wiadukt kolejowy wraz z ul. ks. Popiełuszki, bulwary nad rzeką Białą, Park Planty i Bulwary Kościałkowskiego, zbiornik wodnego Dojlidy wskazuje ponadto strategia rozwoju miasta.

W strategii wymieniono obszary strategicznej interwencji: zagospodarowanie terenów w dolinie rzeki Białej, obszary o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, przestrzeń publiczna Białegostoku. Są to kluczowe obszary dla rozwoju lokalnego miasta, a wyznaczony obszar zdegradowany pozwoli na przeprowadzenie koniecznej interwencji. Podsumowując, wskazany obszar rewitalizacji zajmuje 10,5% powierzchni miasta i jest zamieszkany przez 12,8% mieszkańców.

W badaniu ankietowym mieszkańców Białegostoku, prowadzonym w celu określenia bieżących potrzeb rewitalizacyjnych, zadano pytania o tereny, które należy ożywić i objąć działaniami naprawczymi. Z odpowiedzi wynika, że konieczne jest podjęcie działań rewitalizacyjnych w centrum miasta (21,3%) oraz na terenach starszych osiedli mieszkaniowych (55,5%). 75% ankietowanych mieszkańców uważa za zasadne uruchomienie procesu rewitalizacji miasta.

Prezydent zachęca do konsultacji

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski organizuje konsultacje projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku. Białostoczanie mogą odpowiedzieć na pytania w formie m.in. anonimowej ankiety, w której należy odpowiedzieć na 5 pytań. Pierwsze dotyczy tego, czy miasto trafnie określiło obszary do rewitalizacji, drugie czy w wyznaczonych fragmentach Centrum, Dojlid i Starosielc żyje się stosunkowo gorzej niż w innych częściach miasta. Kolejne dotyczą tego, czy w obszarach zdegradowanych zauważa się większe: problemy społeczne i gospodarcze; problemy związane z degradacją zabudowy i przestrzeni; problemy związane z niską jakością środowiska naturalnego - niż w innych częściach miasta.

Możliwe jest wypełnienie ankiety osobiście lub elektronicznie. Ponadto zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne, które umożliwi omówienie metod wyznaczania proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się 1 czerwca, w godz. 16.30-18.30 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3.

Konsultacje projektu uchwały potrwają do 22 czerwca. Ich głównym celem jest poznanie opinii, uwag oraz propozycji zmian dotyczących tego projektu, które mogą zostać zgłoszone przez społeczność lokalną. Raport zawierający wyniki konsultacji społecznych zostanie opublikowany w połowie lipca.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1320 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39