Studium przyjęte zgodnie ze sztuką. Wojewoda nie miał podstaw do unieważnienia uchwały

2019.12.05 15:23
Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego białostockie studium zagospodarowania przestrzennego zostało przyjęte zgodnie z procedurami. Przedstawiciele władz liczą, że Wojewoda nie będzie odwoływał się od wyroku.
Studium przyjęte zgodnie ze sztuką. Wojewoda nie miał podstaw do unieważnienia uchwały
Fot: WSA w Białymstoku

Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do skargi białostockiej rady miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego w sprawie uchwalenia studium zagospodarowania przestrzennego. Po tym jak uchwała została przyjęta w czerwcu przez radnych, wojewoda wysunął wobec niej dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył niewłaściwego sporządzenia bilansu terenów. Drugi natomiast tego, że studium nie zostało ponownie wyłożone do wglądu po głosowaniu nad uwagami podczas sesji.

Nie doszło do istotnych naruszeń

Władze miasta nie zgadzały się z tym, a rada miasta zdecydowała się na złożenie skargi na to rozstrzygnięcie. Jednak korzystanie ze studium było niemożliwe do momentu rozstrzygnięcia sporu. WSA w czwartek wydało wyrok. W uzasadnieniu stwierdzono m.in. że

"(...) przyjęta w bilansie sporządzonym na potrzeby zaskarżonej uchwały metodologia jest prawidłowa zważając na celowościową wykładnię przepisów dotyczących sporządzania bilansu. Bilans ma wskazywać na realne i rzeczywiste uwarunkowania i zapotrzebowanie gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz wskazać na potencjalne przyszłe obciążenia finansowe gminy z tego tytułu. Dlatego przeprowadzenie przez Gminę własnych analiz z uwzględnieniem specyfiki obszaru pod względem prognoz rozwoju przemysłu, usług czy infrastruktury oraz uzasadnienie przyjętych wskaźników i metod wyliczeń należy uznać za całkowicie prawidłowe. Zdaniem Sądu Bilans stanowi opracowanie spójne, kompletne, przejrzyste i logiczne".

Była to odpowiedź na pierwszą z wątpliwości wojewody. Sąd odniósł się także do drugiej.

"(...) Prezydent Miasta przedstawił Radzie Miasta do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Lista ta dzieli się na dwie kategorie: uwagi nieuwzględnione w całości i uwagi nieuwzględnione w części. Przekazane uwagi nieuwzględnione w części oznaczają, że każdą z wymienionych tam uwag Prezydent uwzględnił w określonym zakresie i zmiany z nich wynikające zostały naniesione w projekcie studium. Następnie uwagi nieuwzględnione w części przez Prezydenta zostały przekazane Radzie Miasta(...) Oznacza to, że Rada Miasta nie uwzględniła uwag w tej samej części, w jakiej nie zostały uwzględnione przez Prezydenta. Zatem Rada Miasta podtrzymała decyzję Prezydenta, nie uwzględniając żadnych z przedstawionych jej uwag. W ocenie więc Sądu, jeśli powyższy sposób rozstrzygnięcia przez Radę uznać nawet za nie do końca prawidłowy, to i tak nie można mówić o istotnym naruszeniu trybu sporządzania studium, które dawałoby podstawę do stwierdzenia nieważności tej uchwały."

Najrozsądniejsza decyzja dla Białegostoku

Wyrok nie jest prawomocny, więc prawnicy wojewody mogą odwołać się od niego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, co nie pozwoli dalej na prowadzenie działań urbanistycznych na podstawie przyjętego studium. Z tego werdyktu cieszy się przewodniczący Rady Miasta Białystok Łukasz Prokorym, który równocześnie zwrócił się do wojewody, aby ten nie odwoływał się od wyroku.

- Dzisiaj chciałbym zwrócić się do pana wojewody z prośbą oraz apelem, żebyśmy uszanowali ten wyrok i żeby nie składał od niego odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To nie radni ani urzędnicy nie są adresatami tych rozstrzygnięć nadzorczych, bo my możemy poczekać na te wyroki, ale miasto Białystok cierpi, ponieważ nie możemy uchwalać miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie mamy także wpływu na przeciwdziałanie skutkom ustawy lex deweloper. Decyzją rozsądną i odpowiedzialną będzie uszanowanie tego wyroku - mówi Łukasz Prokorym.

Czerwcowa uchwała o przyjęciu studium była poprzedzona ponad 10 latami starań, aby taki dokument przygotować i przedstawić do zatwierdzenia. Na podstawie tej planistycznej "konstytucji" urbaniści powinni tworzyć wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego. Stary dokument już dawno stracił aktualność.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl
1369 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39